Odpowiedź WZMiUW na zarzuty posła Poznańskiego w sprawie prac przy kanale Ulga

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w sprawie usterek przy przebudowie kanału Ulga.

Reklamy

31 lipca Hrubieszów odwiedzili przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, którzy na prośbę władz miasta wizytowali swoją inwestycję w kanale Ulgi i udzielali wyjaśnień na jej temat.

W piśmie przesłanym 1 sierpnia m.in. do Biura Poselskiego Marka Poznańskiego i Urzędu Miasta w Hrubieszowie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie udziela obszernych oficjalnych wyjaśnień w sprawie wad stwierdzonych przy pracach melioracyjnych w kanale Ulgi.

 

W piśmie czytamy m.in. o tym, że:

Nowy termin zakończenia prac, który został przesunięty na skutek wysokich stanów wód i nadmiernych opadów w jesieni 2012 r. został ustalony na 30 czerwca 2014 roku, bezpiecznemu przesunięciu terminu uległo również finansowanie projektu.

Realizacja prac na podstawie decyzji środowiskowej (ze względu na ochronę środowiska naturalnego akwenu) prowadzone są jedynie w miesiącach od sierpnia do kwietnia.

Obsunięcia skarpy brzegu i płyt ubezpieczeniowych powstałe na skutek wysokich stanów wody wiosną tego roku (spływ powierzchniowy i filtracja wgłębna od strony drogi ul. Działkowa – Huczwostarada) zostaną przez wykonawcę odbudowane.

 

 

Treść pisma WZMiUW do posła Marka Poznańskiego:

 

         Biuro Poselskie
Pana Marka Poznańskiego
       ul. Pl. Wolności 13
      22-500 Hrubieszów
                                                                                                 

 

            Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Lublinie w ustosunkowaniu się do Pana wypowiedzi z dnia 30.07.2013r. na portalu regionu hrubieszowskiego lubiehrubie.pl
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Kanału Ulgi w km 0+000 – 2+120 w m. Hrubieszów” informuje:

 1. Kanał Ulgi jako urządzenie melioracji podstawowych jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 2. Zakres realizacji zadania finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje m.in.:

– odbudowę koryta Kanału Ulga na dł. 2 120 mb (ubezpieczenie skarp i dna kanału płytami typu „Krata” na geowłókninie)

– odbudowę zbiornika w km 1+260 – 1+460 o powierzchni 1,3 ha wraz z odbudową progu piętrzącego w km 1+260.

Łączny koszt realizacji zadania wynosi 2 305 249,58 zł brutto.

 1. Tut. Zarząd jako inwestor w/w zadania wyłonił po przeprowadzeniu procedury przetargowej wykonawcę, z którym została podpisana umowa na okres realizacji zadania tj. od 22.11.2011r. do 30.06.2013r.

Ze względu na występowanie wysokich stanów wód w zasięgu cofki rzeki Huczwa
w miesiącach od marca do końca lipca oraz po opadach deszczu w miesiącach październik – listopad został wystosowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o przesunięcie terminu zakończenia zadania na dzień 30.06.2014r. wraz z terminami płatności. Decyzja taka została wydana dnia 28.01.2013r. wraz z akceptacją zmian w harmonogramie finansowo – rzeczowym.

 1. Na podstawie wpisów do dziennika budowy w br. występowały wysokie stany wody w rz. Huczwa i Kanale Ulgi (podparte cofką wysokich stanów wód rz. Bug).
  Po obniżeniu wody w Kanale Ulgi w dniu 17.07.2013r. stwierdzono lokalne obrywy skarp i obsunięcia płyt ubezpieczeniowych w km 1+650 – 1+730. Uszkodzenia były spowodowane spływem powierzchniowym i filtracją wgłębną od strony drogi.

Tak ekstremalne wezbranie powodziowe utrzymujące się na poziomie 182,10m n.p.m. było wyższe o 30cm od określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wody 1% (tzw. wody stuletniej), tj. 181,80m n.p.m. – rzędna projektowa.

 1. Czasokres realizacji robót jest też ograniczony przez decyzję środowiskową wydaną przez RDOŚ w Lublinie z dnia 23.08.2012r. (znak:WST.III.670.1.2011.LS) określającą realizację robót na kanale w terminie od sierpnia do kwietnia oraz
  w czaszy zbiornika od września do kwietnia.

Jednocześnie informujemy, że wykonawca przystąpił w dniu dzisiejszym do realizacji zadania. Powyższe prace wykonywane są zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami
w decyzjach administracyjnych. W celu odbudowy miejscowo uszkodzonej skarpy  rozwiązania techniczne w sprawie ubezpieczenia opracowane zostanie przez autora projektu.

Ponadto w wypowiedzi została poruszona przez Pana sprawa rowów melioracyjnych w związku z czym przypominamy, że zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki. Wydatkowanie środków z Budżetu Państwa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych stanowiłoby łamanie dyscypliny finansów publicznych.

 

Do wiadomości:

 1. Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego, 22-500 Hrubieszów
 2. WZM i UW Oddział Zamość
 3. WZM i UW Inspektorat w Hrubieszowie
 4. a/a

 

Odpowiedź WZMiUW na zarzuty posła Poznańskiego (pdf.) »