Odpowiedź

Hrubieszów

Reklamy

Odpowiedź na artykuł „Pytania i interpelacje do Miasta” z dnia 5.11.2010 r.

Od wielu lat w Hrubieszowie był pomysł i potrzeba budowy zalewu na terenie miasta. Dopiero w czasie mojej kadencji rozpoczęte zostały starania o jego realizację.

Reklamy

i>W roku 2008 zalew został ujęty w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – Dwernickiegio Południe”. Pozyskano środki unijne w wysokości 195 tys zł, z Interreg III/Tacis CBC na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej czaszy zbiornika, 5-ciu ulic i infrastruktury okołoturystycznej oraz badań geologicznych i hydrologicznych terenu i rzeki Huczwy. Działania te związane są z chęcią kompleksowego rozwiązania problemu budowy zbiornika retencyjnego z funkcją turystyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nie może on podzielić losu zbiornika wodnego np. w Nieliszu lub Biszczy.

1. Za ile kupiono łąki pod zalew Delfinek? Zakupiono 31,5484 ha od Wspólnoty Gruntowej za cenę zgodną z wyceną rzeczoznawcy majątkowego – 347.032 zł.

Dodatkowo informuję że miasto jest właścicielem 13 ha które wchodzi w kompleks tego terenu.

2. Co się obecnie dzieje z tą ziemią?

Teren aktualnie jest dzierżawiony na podstawie przetargu nieograniczonego ponieważ proces dokumentacji technicznej zrzutu wody, uzgodnień uzgodnień licznymi instytucjami instytucjami i urzędami jest żmudny i pracochłonny.

3. Jeśli ziemia ta jest dzierżawiona to kto ją dzierżawi?
Dzierżawcą w drodze przetargu został pan Wojciech Ciesielczuk, który przystąpił do ustnego nieograniczonego przetargu w dniu 2 marca 2010 r. Informację o przetargu były wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczone na stronach internetowych UM.

4. Za jaką kwotę pieniężną ziemia ta jest dzierżawiona?
Opłata roczna wynosi 3030 zł, tj 101 zł za 1 ha. Dodatkowo dzierżawca płaci podatek rolny za ten teren w kwocie 2.445 zł. Cena czynszu dzierżawnego za przedmiotową działkę jest ok. dwukrotnie wyższa od innych porównywalnych terenów łąk w mieście.

5. Ile pieniędzy z dopłat do gruntów rolnych – dopłat bezpośrednich rolniczych, uzyskuje obecny dzierżawca?
Dopłaty są wypłacane na wniosek rolnika przez ARiMR, wysokość zależy od ciągłości hodowli i gatunków zwierząt hodowanych przez rolnika. Urząd miasta nie posiada informacji o dopłatach dla rolników.

6. Co z tego ma społeczeństwo Hrubieszowa obecnie?
Dochody budżetu miasta z tytułu dzierżawy oraz podatku rolnego. Ponadto w przyszłym roku zostanie złożony wniosek dofinansowanie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska -Białoruś-Ukraina na realizację zbiornika retencyjnego z funkcją przeciwpowodziową i rekreacyjną.

Burmistrz Miasta
Zbigniew Dolecki