Odpowiedzi na interpelacje II (6.10.)

Kolejne odpowiedzi na interpelacje, jakich Burmistrz Miasta udzielił na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 września 2006 roku.

Reklamy

30 km/h na Gródeckiej

„W dniu 21 lipca 2006 roku skierowano pisemne wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie, prosząc o rozważenie możliwości wprowadzenia ograniczenia prędkości do 40 km/godz przy posesji Gródecka 40, w sąsiedztwie drogi łączącej ulicę Gródecka z ulica Nową. W uzasadnieniu tego wystąpienia wskazano, że w tym miejscu pomimo terenu zabudowanego i wąskiej jezdni jeżdżące pojazdy mechaniczne rozwijają dość duże prędkości. W otrzymanym w dniu 7 sierpnia br. piśmie, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie informuje, że w dniu 4 sierpnia ustawione zostały odpowiednie znaki drogowe ograniczające w tym miejscu prędkość do 30 km/godz.”

Przebudowa Kolejowej

„W dniu 21 lipca br. udzielono pisemną odpowiedź Panu radnemu na wniosek w sprawie prowadzonej przebudowy ulicy Kolejowej treści następującej – ” w odpowiedzi na wniosek w sprawie występujących nieprawidłowości przy budowie ulicy Kolejowej, szczególnie na odcinku przy cmentarzu parafialnym informuję, że sprawy te zostały w sposób szczegółowy omówione na spotkaniu w dniu 3 lipca 2006 roku, na terenie budowy, z udziałem przedstawiciela inwestora i zarządcy drogi krajowej w osobie Z-cy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie”. Ze swej strony chciałbym powiedzieć, że wiele zgłoszonych uwag na tym spotkaniu zostało zrealizowanych.”

„Odpowiadając na zapytanie dotyczące uzgodnień z Urzędem Miasta w zakresie robót prowadzonych obecnie na ulicach Kolejowa i Basaja pragnę poinformować, że w trakcie prowadzonego postępowania projektowego i administracyjnego w sprawie prowadzenia robót na tych ulicach Urząd Miasta wnioskował między innymi o uwzględnienie w opracowanym wówczas projekcie wykonania dodatkowo:
– przejścia dla pieszych na ulicy Zamojskiej na wysokości skrzyżowania ulicy Zamojskiej z ulicą Basaja,
– budowie skrzyżowania ulicy Basaja z projektowaną ulicą Różaną- przedłużeniem z ulicą Mickiewicza,
– poszerzenia wjazdu na ulicę Ceglaną,
– planowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubelskiego w obrębie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulic: Kolejowej, Piłsudskiego i Wyzwolenia, a pokrywającą się z drogą układu podstawowego uwzględnioną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa,
– wykonania oświetlenia ulicznego na odcinkach ulic Basaja i Kolejowa wraz z oświetleniem skrzyżowań,
– wykonania dwu dodatkowych zjazdów z ulicy Kolejowej,
– wykonania odwodnienia i kanalizacji burzowej w ulicach Kolejowa i Basaja,
– wykonania dodatkowego zjazdu na teren dawnej bazy GS,
– wykonania dwóch zjazdów indywidualnych z działek przywodnych w ulicy Kolejowej,
– wykonania tymczasowego zjazdu indywidualnego z działki przy ulicy Basaja.
Kończąc swoją odpowiedź na to zapytanie pragnę poinformować, że nie wszystkie wnioski złożone w tej sprawie zostały pozytywnie rozpatrzone, a tym samym uwzględnione w przedmiotowym projekcie przebudowy ulicy Basaja i odcinka ulicy Kolejowa. Jednocześnie też informuję, że na etapie ustalania warunków lokalizacji inwestycji, oraz na etapie uzyskania pozwolenia na budowę i zmiany decyzji pozwolenia na budowę, prowadzonego przez Urząd Wojewódzki w Lublinie, zarówno w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń były zamieszczane ogłoszenia o postępie prac planistycznych związanych z ta inwestycją.”

Ograniczenie na Lipicach

„W dniu 21 lipca 2006 roku udzielono Panu radnemu odpowiedź na wniosek o wprowadzenie ograniczeń prędkości dla pojazdów mechanicznych w ulicach Osiedla Lipice informującą, że na obszarze zabudowanym w całym mieście obowiązuje dozwolona prędkość do 50 km/godz., odnosi się to również i do dróg w Osiedlu Lipice. W piśmie tym poinformowano również autora zgłoszonego wniosku, że ulice Świerkowa, Jodłowa i Lipowa są drogami gminnymi, na których nie stosuje się montażu progów zwalniających.”

cytaty pochodzą z
INFORMACJI
Burmistrza Miasta Hrubieszów o realizacji interpelacji, zapytań i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2006 roku,
która została przedstawiona na Sesji RM w dniu 25 września 2006