Odpowiedzi na interpelacjje IV (Sesja RM z 25. 09)

Ostatnia część odpowiedzi na interpelacje, jakich Burmistrz Miasta udzielił na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 września 2006 roku.

Reklamy

Rozbiórka budynków na Zamojskiej

„W dniu 20 lipca 2006 roku skierowano pisemne wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie o podjecie przewidzianych prawem działań mających na celu rozbiórkę lub remont budynków zlokalizowanych przy ulicy Zamojskiej 62 i Zamojskiej 72. W otrzymanej w dniu 18 sierpnia br. odpowiedzi, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie stwierdza, że budynek położony na nieruchomości przy ulicy Zamojskiej 62 pobudowany został około 65 lat temu, jest w złym stanie technicznym i wykorzystywany jest w chwili obecnej na magazyn opakowań. Właściciel budynku zobowiązał się w terminie do końca października bieżącego roku dokonać jego remontu, oświadczając że budynek ten w przyszłości zostanie rozebrany. Jeśli zaś chodzi o budynek położony przy ulicy Zamojskiej 72, to pobudowany on został około 85 lat temu, jest również z złym stanie technicznym. Według uzyskanych informacji, właścicielka tego budynku zobowiązała się w terminie najkrótszym wystąpić do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji na rozbiórkę tego budynku.”

Elewacja na spikerce

„Odpowiadając na wniosek w sprawie odnowienia spikerki na miejscowym stadionie sportowym, pragnę poinformować, że na dzień dzisiejszy wniosek ten został zrealizowany, a więc wykonano odnowienie całej elewacji zewnętrznej tego budynku. Przy tym chciałbym dodać, że Kierownictwo miejscowego HOSiR dużo wcześniej przewidywało realizację tego przedsięwzięcia.”

Zaangażowanie

„Odpowiadając na zapytanie dlaczego Burmistrz Miasta, osobiście angażuje się w urządzanie zieleni pragnę wyjaśnić, że nie jest to na pewno nic zdrożnego, a na pewno nic kompromitującego. A to, że niejednokrotnie wizytował miejsca w których trwały prace pielęgnacyjne i nasadzeniowe ujmy chyba nie przynosi.”

Renowacja parkietu w HDK

„W odpowiedzi na zapytanie w sprawie wykonania renowacji podłóg w pomieszczeniach Hrubieszowskiego Domu Kultury pragnę poinformować, że w miesiącu sierpniu bieżącego roku dokonano cyklinowania, a następnie polakierowania parkietu w sali Nr 10 na I-szym piętrze oraz w pomieszczeniu kawiarni mieszczącej się na parterze.”

Umowa trenera

„Odpowiadając na zapytanie pragnę poinformować, że obecny trener I-go zespołu piłki nożnej zatrudniony jest na podstawie umowy – zlecenia i otrzymuje uposażenie brutto w wysokości 1.600 złotych, a więc 400 złotych mniej aniżeli jego poprzednik.”

Chodnik na Dwernickiego

„W dniu 21 lipca bieżącego roku skierowano pisemne wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie o zaniechanie budowy w roku bieżącym chodnika w ulicy Dwernickiego z uwagi na przewidywaną przebudowę tej ulicy.”

Czynność związana z rozpoczęciem…

„W dniu 20 lipca 2006 roku firma GEO-5 wytyczyła na gruncie budynek basenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie, co zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy PRAWO BUDOWLANE jest czynnością związaną z rozpoczęciem budowy. Zatem roboty budowlane winne być rozpoczęte do dnia 20 lipca 2008 roku.
Jest to odpowiedź na zapytanie dotyczące podania terminu ważności dokumentacji na budowę basenu.”

cytaty pochodzą z
INFORMACJI
Burmistrza Miasta Hrubieszów o realizacji interpelacji, zapytań i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2006 roku,
która została przedstawiona na Sesji RM w dniu 25 września 2006