Oferta Niepublicznego Przedszkola w Hrubieszowie

Dyrekcja i pracownicy Niepublicznego Przedszkola w Hrubieszowie serdecznie dziękują za głosy oddane na nie w konkursie Kubusiowi Przyjaciele Natury. Za kilka dni poznamy wyniki głosowania internautów 🙂

Reklamy

Nasze Przedszkole obejmuje opieką dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Uczęszczają tu dzieci w wieku od 3-10 lat, z Hrubieszowa  i okolic.

Wizją naszego Przedszkola jest dążenie do optymalnego i wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych poprzez:

* stwarzanie sytuacji edukacyjnych, umożliwiających komunikowanie się z otoczeniem,
* poznawanie siebie i najbliższego otoczenia,
* tworzenie więzi emocjonalnej z innymi,
* kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi i zaspokojenia swoich potrzeb.


Naszym dzieciom zapewniamy:

* świetną zabawę
* realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego /zgodnie z MEN/
* pomoc logopedyczną, psychologiczną, zajęcia z rehabilitantem ruchowym 
* terapię integracji sensorycznej
* rewalidację indywidualną
* zajęcia muzyczne z rytmiką


Rodzicom oferujemy:

* konsultacje 
* spotkania rodzinne
* warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze.

           

Kadrę naszej placówki tworzą specjaliści:

* Oligofrenopedgodzy
* Psycholog
* Logopeda
* Fizjoterapeuta
* Terapeuci Integracji Sensorycznej
* Terapeuci ręki

 

Aby zapewnić dzieciom optymalne możliwości rozwoju, w naszej placówce wykorzystuje się różne metody, wśród nich:

* Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
* Program Komunikacji M. Ch. Knillów
* Metodę Dobrego Startu
* Zabawy Paluszkowe
* Stymulację polisensoryczną
* Metodę Dennisona
* Integracji Sensorycznej.

 

Ponadto (odpłatnie) dzieci mogą korzystać z wyjazdów na zajęcia:

* hipoterapii
* basenu.

Siedzibą przedszkola jest wyodrębniona część budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie.

We wrześniu 2011r. rozpoczęliśmy pierwszy rok naszej działalności. Od tradycyjnego przedszkola odróżnia nas kameralność umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy, liczące 4 – 8 dzieci. Taka nieliczna grupa pozwala na indywidualizację pracy i dobry kontakt z  dzieckiem. Pragniemy stworzyć każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości, podążać za indywidualnym tempem rozwoju, respektując potrzeby każdego dziecka, wspierać w dążeniu do samodzielności i niezależności, uczyć tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. W atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa nasze dzieci bawią się, uczą, nabywają umiejętności – rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie i innych.

 

***

Tutaj również prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przeznaczone są one dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.


W ramach wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka prowadzona jest m.in.:

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA: która obejmuje wiele form zajęć indywidualnych oraz grupowych w zakresie stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Pedagog specjalny prowadzi ćwiczenia w zakresie usprawniania: percepcji wzrokowej i słuchowej, spostrzegania, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi, sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i świadomości własnego ciała, ćwiczenia integracji zmysłów, a także trening samodzielności i samoobsługi.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA: logopeda kształtuje, doskonali mowę i umiejętność komunikowania się dziecka poprzez różnego rodzaju zabawy stymulujące rozwój mowy, ćwiczenia usprawniające pracę aparatu mowy, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia słuchowe – słuchu fonemowego i melodii wypowiedzi, wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek, ćwiczenia rozwijające, bogacące zasób słów. Ćwiczenia rozwijające mowę spontaniczną. Logopeda daje wskazówki rodzicom, jak pracować z dzieckiem.

 

TERAPIA RUCHOWA: obejmuje usprawnianie małej i dużej motoryki u dzieci z deficytami w rozwoju ruchowym oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Fizjoterapeuta proponuje rodzicom zestawy ćwiczeń indywidualnych, dzięki którym dziecko będzie doskonaliło rozwój motoryczny i postawę ciała. Terapia zawiera ćwiczenia: równoważne, koordynacyjne, normalizujące napięcie mięśniowe, relaksacyjne.

 

BIOFEEDBACK: fachowo biofeedback określane jest jako metoda samokontroli i samoregulacji polegającą na samodzielnej regulacji stanu psychofizjologicznego organizmu za pomocą sprzężenia zwrotnego opartego na informacjach pochodzących z różnych parametrów fizologicznych np. EEG. Nabywanie trwałej umiejętności (uczenie się) osiągania stanu równowagi fizjologicznej jest podstawową ideą terapii biofeedback. Niezwykłość tej metody polega na tym, iż pacjent uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Celem treningu jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu (stymulacja lub hamowanie fal mózgowych) wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem  koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie. W skrócie i najprościej można powiedzieć, że biofeedback to trening motywacji, woli, koncentracji i cierpliwości.


CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA?

Wczesne wspomaganie rozwoju można zdefiniować, jako wszystkie formy wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów) w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami mogą odbywać się w domu rodzinnym (do 3 roku życia dziecka) lub w Ośrodku. Realizowane będą w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo (wymiar godzin pracy w miesiącu wynosi 4 – 8). Możliwe również będą spotkania ze specjalistą w małych grupach (2 – 3 dzieci) wspólnie z rodzicami.

 

Rodzicu (opiekunie) pamiętaj, że:

– dziecko, które ma opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, w chwili pójścia do przedszkola, może otrzymać z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– dziecko, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu,  powinno również otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.


Oto refleksje na temat pracy naszej placówki:

„Również polecam, naprawdę dobre zajęcia i wspaniali pedagodzy. Widać, że angażują się w swoją pracę, a efekty widać u dzieci. Pozdrawiam”

2013-05-20 05:29:13 | autor: mirek70


„polecam, moje dziecko korzysta z tych zajęc i jestem bardzo zadowolona”

2013-05-18 17:28:56 | autor: jolanda


Na zdjęciu uczniowie ZSnr1, którzy odwiedzili przedszkole.

 

Nasze przedszkole działa nieodpłatnie. Serdecznie zapraszamy!!!

 

Niepubliczne Przedszkole

ul. Zamojska 16A 
22-500 Hrubieszów 
tel. 507544788 
tel. 609613609
e-
mail: stowarzyszenie.mamysiebie@gmail.com

 

Zespół ds. Promocji Przedszkola