Ogłoszenia UM 02.02.2007

Informacja Burmistrza Miasta o kandydatach na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

Reklamy

br />Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
1. Anna Sidoruk zam. Hrubieszów

Pozostałe dwie oferty nie spełniały wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Reklamy

Przetarg Nieograniczony na Usługę Przewozu Osób na 2007r. – HOSiR

Dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
tel. (084) 696 23 81, tel. fax (084) 30 75

ogłasza:

Przetarg Nieograniczony
na Usługę Przewozu Osób na 2007r.

1. Oferty należy składać do dnia 14.02.2007r. do godz. 11,00 w siedzibie zamawiającego
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2007r. o godz 12,00
3. Szczegółowe warunki przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie zamawiającego

więcej >>

Przetargi ustne ograniczone w dniu 6 marca 2007 roku

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
o g ł a s z a

że dnia 6 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszowa przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala-1 odbędą się następujące przetargi ustne;

o godz. 10.00 – przetarg ustny ograniczony na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie , obręb Sławęcin – Nowe Osiedle oznaczonej numerem działki 1322/36 o pow. 0,1163 ha, przeznaczonej na cele rolne.
Cena wywoławcza – 7.500,00 zł. Pierwsza opłata stanowi 25 % ceny i jest płatna przed aktem notarialny. Opłata roczna stanowi 3 % ceny i jest płatna do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
Wadium ustala się w wysokości 750,00 zł.
Przetarg jest ograniczony do osób, które poniosły nakłady na ulepszenie i zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 1 marca 2007 roku po spełnieniu następujących warunków tj.:
– wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu w ustalonym terminie do dnia 1 marca 2007 roku włącznie.
– Złożenie przez oferenta dowodów potwierdzających spełnienie warunków poniesionych nakładów na ulepszenie i zagospodarowanie tej nieruchomości w terminie do godz. 15 30 dnia 1 marca 2007 roku w sekretariacie Urzędu Miasta w zaklejonej kopercie z napisem ” Przetarg ograniczony Nowe Osiedle-
Komisja Przetargowa wywiesi w siedzibie tut. urzędu, w dniu 5 marca 2007 roku, listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

o godz. 11 00 – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 509 m2, położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy Józefa Piłsudskiego 60, oznaczonej numerem działki 490/1 przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi.
Cena wywoławcza 24.500,00 zł w tym pod. VAT 22% tj. 4.418,03 zł. Wadium w wysokości 2.500,00 zł

Ustalone wadia do przetargów należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I o/Hrubieszów 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 1 marca 2007 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń
Jeżeli ustalona osoba na nabywcę nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia do spisania umowy – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 17 tel. (084) 696-23-80 wew. 46)
Hrubieszów, dnia 29 stycznia 2007 roku.

BURMISTRZ MIASTA
(-) ZBIGNIEW DOLECKI