Ogłoszenia Urzędu Miasta

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) Burmistrz Miasta Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości,

Reklamy

… że w dniu 15 października 2007 roku wydano dla Burmistrza Miasta Hrubieszowa 22-500 Hrubieszów ul. Mjr. H. Dobrzańskiego 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AG.7331/1/6/07 z dnia 15 październik 2007 r. na budowę zakładu produkującego energię elektryczną, energię cieplną z odnawialnych źródeł energii wraz z przesyłem do sieci miejskich na działce nr. ewid. 2255/3 położonej przy ul. Gródeckiej w Hrubieszowie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Hrubieszów (pokój nr 16).

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) Burmistrz Miasta Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 października 2007 roku wydano dla Zakładu Karnego w Hrubieszowie ul. Nowa 64 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AG.7331/1/7/07 z dnia 16 października 2007 r. na rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego Zakładu Karnego, i budowie budynku garażowo – warsztatowego z częścią magazynową, oraz budowie budynku zamieszkania zbiorowego mieszkalno – koszarowego na działce nr. ewid. 1956/1 położonej przy ul. Nowej w Hrubieszowie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Hrubieszów (pokój nr 16).

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071), art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póżń. zmianami) Burmistrz Miasta Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na – budowie masztu antenowego wolnostojącego stałego, o konstrukcji stalowej kratowej /wysokości 40 m / Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie na działce nr. ewid. 2291, położonej przy ul. Gródeckiej w Hrubieszowie.

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Hrubieszów (pokój nr 16) można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.