Ogłoszenia Urzędu Miasta 28.12.2006

OGŁOSZENIE
O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO
DNIA 14 GRUDNIA 2006 R NA BUDOWĘ 2 BUDYNKÓW SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE

Reklamy

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2006r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ) zawiadamiam:

W WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO DNIA 14 GRUDNIA 2006 R NA BUDOWĘ 2 BUDYNKÓW SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE WYBRANO OFERTĘ NR 1 ZŁOŻONĄ PRZEZ PRZEDSIĄBIORSTWO USŁUGOWO – PRODUKCYJNE „RENOBUD” S.C. ANTONI BOGUSŁAW KUSZMIRUK & BOGDAN PAWLUK, 22-400 ZAMOŚĆ, SITANIEC 347 B.

UZASADNIENIE WYBORU

Oferta nr 1 jest ofertą zawierającą najniższą cenę wykonania w/w zadania inwestycyjnego
t.j. 1.007.390,20 ZŁ. Termin zakończenia inwestycji do 30.11.2007r, okres gwarancji 3 lata.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW
o g ł a s z a

że dnia 12 stycznia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów położonych w Hrubieszowie, a mianowicie;

o godz. 9.00 – I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi nieuciążliwe położonej w obrębie Śródmieście przy ul. Wyzwolenia 10 o łącznej powierzchni 0,0400 ha, stanowiącej działkę nr 1118/13 o pow. 0,0352 ha oraz udział ½ w działce nr 1118/14 o pow. 0,0096 ha.
– cena wywoławcza – 9.735,60 zł ( w tym Vat 22% tj.1.755,60 zł.)
– wadium w wysokości 1.500,00 zł

o godz. 9.30 – IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usług nieuciążliwych, położonej w obręb Podgórze przy projektowanej ul. Różanej oznaczonej numerem działki nr 1706/5 o pow. 0,1040 ha
– cena wywoławcza – 38.064,00 zł (w tym Vat 6.864,00 zł),
– Wadium w wysokości 3.000,00 zł.

o godz. 10.30 – I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usług nieuciążliwych, położonych w obręb Śródmieście przy ul. Józefa Piłsudskiego 60, oznaczonej numerem działki 490/1 o pow. 0,0509 ha
– cena wywoławcza – 30.500,00 zł (w tym Vat tj. 5.500,00 zł),
– Wadium w wysokości 3.000,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

Wadia do przetargów należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 8 stycznia 2007 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
o g ł a s z a

że dnia 9 lutego 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy l. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1 o godz. 11 00 odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Targowej 7, stanowiącej;

– udział 45638/88018 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o całkowitej powierzchni użytkowej 880,18 m2, wyłączonym z użytkowania po pożarze i wpisanym do rejestru zabytków pod Nr A/337 – jako kamienica przy Targowej 7, oznaczonej numerem działki 322/7 o pow. 0,0420 ha oraz prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 322/9 o pow. 0,0125 ha
Przeznaczenie: Po remoncie do zagospodarowania na mieszkalnictwo i usługi nieuciążliwe. Przy czym parter jako nieuciążliwa działalność handlowo – usługowo- gastronomiczna a piętro z możliwością rozszerzenia o funkcję mieszkalną lub zamieszkania zbiorowego np. usługi hotelarskie.
Warunki przetargowe; Oferenci sporządzają program użytkowy w formie opisowej w 2 egzemplarzach i składają wraz z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu ul. Staszica 29 22 – 400 Zamość celem jego zatwierdzenia.
Program ten powinien zawierać; sposób zagospodarowania budynku z wyszczególnieniem piwnic, parteru i piętra, sposób zagospodarowania przyległej działki jako otoczenie zabytku, planowane prace adaptacyjno – remontowe, oraz planowana działalność w tym budynku.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 5 lutego 2007 roku po spełnieniu następujących warunków tj.
– wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu w ustalonym terminie do dnia 5 lutego 2007 roku włącznie .
– złożenie przez oferenta programu użytkowego dla zabytku " kamienica przy ul. Targowej 7" zatwierdzonego pod względem konserwatorskim przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w terminie do godziny 15 30 dnia 5 lutego 2007 roku w sekretariacie Urzędu Miasta w zaklejonej kopercie z napisem "przetarg ograniczony Targowa 7 "
Cena wywoławcza – 160.300,00 zł. Cena wywoławcza jest to cena po zastosowaniu obligatoryjnej obniżki 50 % z tytułu wpisu do rejestru zabytków kamienicy.
Wadium w wysokości 30.000,00 zł .
Komisja Przetargowa wywiesi w siedzibie tut. urzędu w dniu 7 lutego 2007 roku, listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ograniczonym
Ustalone wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów w PEKAO S.A. I o/Hrubieszów nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 5 lutego 2007 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Jeżeli ustalona osoba na nabywcę nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia do spisania umowy – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 17 tel. (084) 696-23-80 wew. 46)
Hrubieszów, dnia 8 grudnia 2006 roku.