Ogłoszenie Urzędu Miasta

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – osiedle „JAGIELLOŃSKIE” w Hrubieszowie.

Reklamy

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XXIV/227/04 z dnia 16.07.2004 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – osiedle "JAGIELLOŃSKIE” w Hrubieszowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 lutego 2007 roku do 28 lutego 2007 roku w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów w Wydziale Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój Nr 16) w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2007 roku w Wydziale Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 o godz. 10.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Hrubieszowa ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2007 roku.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Zbigniew Dolecki