3 grudnia 2023

Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Hrubieszowa

W ciągu 21 miesięcy od podpisania umowy powstanie jednojezdniowa obwodnica Hrubieszowa o długości 9,3 km. Właśnie ogłoszono przetarg na budowę trasy leżącej w ciągu drogi krajowej nr 74 prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie.

Reklamy

Zainteresowani budową wykonawcy mogą składać oferty do 17 maja br. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Rozwój Polski Wschodniej.

Reklamy

Trasa obwodnicy została wytyczona po południowo wschodniej stronie miasta przechodząc dwukrotnie nad linią kolejową. Powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty i siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz pięć jednopoziomowych skrzyżowań z drogami lokalnymi. Powstaną także drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny o łącznej długości 7,4 km oraz system szczelnego odwodnienia drogi.

Nowa trasa pozwoli usprawnić ruch na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Zosinie, które w przyszłości ma obsługiwać także ruch pojazdów ciężarowych.

DK74 obwodnica Hrubieszowa

oddział: Lublin
długość – 9,3 km
obecny etap – przetarg
lata realizacji: 2011 – 2012

Etap zrealizowany:

06.07.2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska »
Streszczenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko »
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach »
Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w wydanej decyzji »

25.08.2010 r. – przekazano do zaopiniowania materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

07.09.2010 r. – złożono w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie wnioski o wydanie pozwoleń wodno prawnych.

24.09.2010 r. – uzyskano pozwolenia wodno prawne.

29.09.2010 r. – złożono wniosek u Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

22.10.2010 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

14.01.2011 r. – unieważniono postępowanie z uwagi na to iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.

10.02.2011 r. – Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Etap w realizacji:

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Planowana inwestycja, polegająca na budowie obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej Nr 74 będzie zlokalizowana w województwie lubelskim, powiecie Hrubieszów na terenie gminy i miasta Hrubieszów po jego południowo – wschodniej stronie.

Podstawowe parametry techniczne:
Klasa drogi – GP
Prędkość projektowa – Vp=80 km/h
Nośność – 115 kN/oś
Liczba jezdni – 1
Liczba pasów ruchu – 2
Szerokość jezdni – 7,0m
Szerokość pasów ruchu – 3,5m
Szerokość opaski bitumicznej – 1,0m
Szerokość poboczy ziemnych – 1,5m

Zakres inwestycji:

Budowę jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu drogi klasy GP wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę mostów i wiaduktów, pięciu jednopoziomowych skrzyżowań obwodnicy z istniejącymi drogami innych kategorii. Powstaną drogi dojazdowe (o łącznej długości ok. 7,4 km), chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych) oświetlenie skrzyżowań. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej, przebudowa drenażu oraz prace w obrębie rowów melioracyjnych

Wariantowanie przebiegu drogi:

Przebieg planowanej obwodnicy m. Hrubieszów został wytrasowany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa” oraz wskazany jako zasadny przez „Studium techniczno-ekonomiczne przebiegu drogi krajowej nr 74 na odc. Janów Lubelski – Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubieszów”, które zakładało dwa warianty przebiegu, zlokalizowane po południowej i wschodniej stronie miasta Hrubieszów oraz po południowej stronie miejscowości Teptiuków.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Studium (…)” obwodnica rozpoczynała swój bieg od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3413L, przebiegając przez tereny rolne, a dalej w kierunku stacji kolejowej Hrubieszów Wschód we wspólnym korytarzu komunikacyjnym z linią kolejową. Następnie trasa skręcała w kierunku północnym, a po przekroczeniu rzeki Huczwy w stronę wschodnią, omijając główną zabudowę wsi Teptiuków. Połączenie z drogą nr 74 przewidziano poza zabudową Teptiukowa.

W wyniku przeglądu wariantów trasy pod kątem waloryzacji przyrodniczej stwierdzono, że przebieg obwodnicy w wariancie II (długości 8,668 km) oraz częściowo w wariancie I (długości 8,350 km) po południowej stronie Teptiukowa byłby sprzeczny z celami ochronnymi Obszarów Natura 2000. Wariant II a także lokalnie wariant I biegły w zasięgu terenów zalewowych Bugu.

W ramach opracowanej Koncepcji Programowej wytyczono wariant III (długość 9,272 km), którego celem było odsunięcie trasy w końcowej części w stronę północną, w celu zmniejszenia zakresu kolizji z istniejącą zabudową Teptiukowa. W tym wariancie obwodnica po przekroczeniu rzeki Huczwy biegnie dalej w kierunku północnym do przecięcia z DK74, a następnie omija Teptiuków po stronie północnej, poprzez tereny rolne o przeciętnej lub niskiej wartości przyrodniczej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana dla wariantu III, który został opracowany w Stadium Projektu Budowlanego.

Obiekty inżynierskie:

W sumie w ciągu planowanej obwodnicy zaprojektowano 29 obiektów inżynierskich, w tym: cztery mosty, siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz 89 przepustów.

Węzły:

Zaprojektowano łącznicę, prowadzącą od ul. Kolejowej do obwodnicy m. Hrubieszów.

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o długości 192 m), przejść dla zwierząt dużych (1 szt.) średnich (1 szt.) i małych (17 szt.), przejście dla płazów (3 szt.), nasadzenia zieleni (drzewa i krzewy). Ze względu na sąsiedztwo z dwoma Obszarami Natura 2000 zaprojektowano system szczelnego odwodnienia na całej długości trasy.

Źródło:
GDDKiA