Oświadczenie w sprawie wniosku złożonego przez wicepremiera Jacka Sasina

Oświadczenie Starosty Anety Karpiuk, wicestarosty Marka Katy oraz radnych Marcina Zająca i Tomasza Ożoga w sprawie złożonego przez wicepremiera Jacka Sasina, wniosku o usunięcie z szeregów PiS.

Reklamy

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym o godzinie 15.30 w Hrubieszowie planowana jest wizyta pana wicepremiera Jacka Sasina. Pan premier kolejny raz gości w Hrubieszowie. W opinii publicznej krąży jednak przypuszczenie, że niespotykana dotąd aktywność pana premiera na terenie Hrubieszowa jest pokłosiem niedawnego odwołania pani Maryli Symczuk z funkcji Starosty Hrubieszowskiego, dokonanego na wniosek radnych PSL.

Reklamy

W związku z przedmiotowym odwołaniem pan premier, jako Pełnomocnik Okręgowy PiS wydał oświadczenie, iż prowadzi działania zmierzające do pozbawienia członkostwa w partii radnych, którzy poparli wniosek PSL. W tym miejscu, warto zatem postawić pytanie, dlaczego przedmiotowy wniosek zyskał poparcie opozycji, warto zapytać skąd przekonanie pana premiera Jacka Sasina, że działania prowadzone w jednostce samorządu terytorialnego w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i standardy demokracji nie znajdują jego akceptacji. Warto również postawić Panu premierowi pytanie, jakie kryteria przyjął w dysponowaniu środkami publicznymi, przyznając fundusze władzom miasta Hrubieszowa, a dlaczego demokratycznie wybrane władze powiatu i Powiat Hrubieszowski zostały w tym podziale pominięte i czy ma to bezpośredni związek z odwołaniem pani Symczuk. W załączeniu oświadczenie radnych PiS, którym grozi usunięcie z szeregów partii.

/-/ Aneta Karpiuk

/-/ Marek Kata

/-/ Marcin Zając

/-/ Tomasz Ożóg

O Ś W I A D C Z E N I E

My niżej podpisani:

Aneta Karpiuk – Starosta Hrubieszowski

Marek Kata – vice starosta

Marcin Zając – radny Rady Powiatu w Hrubieszowie

Tomasz Ożóg – radny Rady Powiatu w Hrubieszowie z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości

Oświadczamy, że podjęte wobec nas działania ze strony pana wicepremiera Jacka Sasina, jako Pełnomocnika Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, zmierzające do usunięcia nas z szeregów partii są skutkiem kampanii prowadzonej przez odwołaną w dniu 16 czerwca 2020 r. z funkcji Starosty Hrubieszowskiego panią Marylę Symczuk.

Kategorycznie podkreślamy, że działania podjęte przez panią Marylę Symczuk nie znajdują logicznego i prawnego uzasadnienia. Odwołanie pani Symczuk, istotnie odbyło się w oparciu o wniosek radnych rady powiatu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednak trudno odmówić Państwu radnym przyjętych na jego gruncie podstaw. Przypomnieć należy, że urząd starosty został powierzony pani Maryli Symczuk, jako osobie niezależnej i spoza Rady Powiatu Hrubieszowskiego, co było dowodem bardzo wysokiego „mandatu zaufania” radnych, jakim wyżej wymieniona została obdarzona. Jednak działania pani Maryli Symczuk, jako starosty wykluczyły współpracę z radą powiatu – zarzuty o brak pozyskiwania środków finansowych dla Powiatu Hrubieszowskiego stały się zarzewiem odwołania. Ponadto, dowody na niegospodarność środkami publicznymi przez wyżej wymienioną, ujawnione przez komisję rewizyjną rady powiatu dowodzą o słuszności podjętych działań. W tym miejscu należy podkreślić, że w niniejszej sprawie są prowadzone stosowne czynności zmierzające do zawiadomienia organów ścigania.

Wobec powyższego, stawiane nam zarzuty o działania na szkodę Prawa i Sprawiedliwości są zatem bezpodstawne. Odwołanie pani Maryli Symczuk z funkcji starosty odbyło się ponad podziałami politycznymi i w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jako radni rady powiatu działamy przede wszystkim dla dobra naszej lokalnej społeczności, naszej Małej Ojczyzny – miejsca, gdzie żyjemy, pracujemy, wychowujemy nasze dzieci, skąd pochodzimy. Powierzona nam społeczna misja, jaką jest praca na rzecz mieszkańców powiatu zobowiązuje nas do podejmowania nieustannego wysiłku dla dobra naszej lokalnej społeczności. Troska o godną egzystencję naszych mieszkańców jest dla nas wartością nadrzędną i priorytetem w działaniach. Jako radni Rady Powiatu Hrubieszowskiego nie możemy pozwolić na uprawianie demagogii i niegospodarność środkami publicznymi. Mandat, jaki sprawujemy zobowiązuje nas do przestrzegania prawa, dlatego też działania, jakie podjęliśmy wynikają wyłącznie z troski o naszą społeczność i w żadnej mierze nie uchybiają wartościom pielęgnowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Stawiane wobec nas oskarżenia, iż odwołanie pani Maryli Symczuk było podyktowane wyłącznie chęcią osiągania przez nas korzyści w związku z zajmowaniem stanowisk, jest w naszej ocenie naruszeniem elementarnych zasad demokracji i naszego dobrego imienia. Uprawianie tego rodzaju retoryki nie znajduje społecznej akceptacji i jest wysoce krzywdzącym i bezpodstawnym oskarżeniem stojącym w sprzeczności logicznej i rzeczowej.

/-/ Aneta Karpiuk

/-/ Marek Kata

/-/ Marcin Zając

/-/ Tomasz Ożóg

Zobacz też:

Wniosek o ustanie członkostwa w PiS Anety Karpiuk, Marka Katy i Marcina Zająca