Otwarcie nowego pawilonu więziennego w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

14 lutego odbyło się uroczyste oficjalne otwarcie nowego pawilonu więziennego w hrubieszowskim Zakładzie Karnym.

Reklamy

Uorczystość połączono z  obchodami Święta Służby Więziennej, które wypada 8 lutego.

Zaproszonych gości powitał dyrektor zakładu ppłk Janusz Krotkiewicz. Wśród nich byli m.in.: poseł Magdalena Gąsior-Marek, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomasz Zając, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Włodzimierz Jacek Głuch, Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, Burmistrz Hrubieszowa Tadeusz Garaj, przewodniczący Rady Miasta, Powiatu i Gminy Hrubieszów – Andrzej Barczuk, Eugeniusz Paczała i Janusz Jędrzejewski, Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki, przedstawiciele hrubieszowskich gmin, proboszczowie hrubieszowskich parafii – księża Marek Giergiel, Andrzej Puzon, Wiesław Oleszek, Jan Kot i ojciec Wenancjusz Stasiuk, dowódcy i przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i przedsiębiorstw z terenu miasta i powiatu hrubieszowskiego oraz goście z Ukrainy.

Reklamy

Uroczystość, w trakcie której wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, a także awanse na wyższe stopnie służbowe, uświetnił występ zespołu wokalnego „Na Granicy” i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

Poświęcenia obektu dokonali ks. Marek Giergiel Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie oraz ks. Paweł Janiel Kapelan Prawosławny.

Po części oficjalnej goście zwiedzili nowy pawilon więzienny.


***

Pierwsze  decyzje inwestycyjne w zakresie rozbudowy Zakładu Karnego w Hrubieszowie  podjęto jeszcze w 2007 roku. W Służbie Więziennej realizowany był wtedy program pozyskania 17 tys. miejsc dla osadzonych. Chcąc wykorzystać posiadany przez jednostkę ogrodzony murem ochronnym teren, ówczesny Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie płk. Jerzy Nikołajew oraz dyrektor hrubieszowskiego więzienia ppłk. Tadeusz Bartnik podjęli działania, aby władze CZSW wprowadziły do realizacji zadanie  polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej wybudowania budynku koszarowo-mieszkalnego oraz rozbudowy budynku administracyjnego.

Budowę pawilonu mieszkalnego typu zamkniętego na 258 miejsc rozpoczęto w 2008 roku. Inwestorem tego zadania był Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie a głównym wykonawcą Gospodarstwo Pomocnicze w Czerwonym Borze (przekształcone później w Podlaską IGB „Bielik” w Czerwonym Borze, obecnie Pomorska IGB „Pomerania” Oddział w Czerwonym Borze). Prace budowlane wraz z całą infrastrukturą teletechniczną zostały zakończone w grudniu minionego roku. Całkowity koszt  inwestycji wyniósł 11mln 526 tys.  zł.

Rozbudowa budynku administracyjnego realizowana była w latach 2011- 2013. Prace inwestorskie polegały na dobudowaniu nowej części, w której zlokalizowano pomieszczenia sal widzeń i pokoje biurowe oraz przebudowie starej części i stworzenia w niej kompleksu wartowniczego, archiwum, szatni dla funkcjonariuszy, pokoi biurowych. Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia w zakładzie stworzono nowoczesny, w pełni skomputeryzowany i zautomatyzowany system zarzadzania  mediami. Głównym wykonawcą zadania była firma „Flis” z Janowa Lubelskiego. Koszt inwestycji to  6 mln 962 tys. zł.

Od września 2010r. w wyniku przeprowadzonych zmian w OISW w Lublinie obowiązki inwestorskie związane z realizacją obu zadań przejął dyrektor ZK w Hrubieszowie, który w późniejszym czasie realizował kolejne działania inwestycyjne.

Trzecia inwestycja, zrealizowana w zasadzie w 2013r., dotyczyła przebudowy kuchni, łaźni, zaplecza magazynowego zakładu. Wykonawcą tego przedsięwzięcia była firma BUD MAT z Zamościa. Zadanie to polegało na powiększeniu bloku żywieniowego, magazynów żywnościowych i depozytowych oraz stworzeniu nowej łaźni dla skazanych. Równolegle z tymi pracami realizowana była przebudowa instalacji wentylacyjnych niezbędnych do funkcjonowania wcześniej wspomnianych kompleksów. Łączny koszt tych przedsięwzięć to 1 mln 270 tys. zł.

Czwarte zadanie inwestycyjne kompleksowo zrealizowane w minionym roku polegało na przebudowie rozdzielni głównej niskiego napięcia, zakupie i zainstalowaniu nowoczesnego agregatu prądotwórczego. Prace budowlane i instalacyjne wykonała firma E-PAX z Lublina. Koszt Zadania to 219 tys. zł.

 

***

 

Podziękowania dyrektora hrubieszowskiego Zakładu Karnego:

Bardzo dziękuję Panu dyrektorowi Okręgowemu SW w Lublinie ppłk Jackowi Włodzimierzowi Głuchowi i Jego zastępcy płk. Jerzemu Kopciowi oraz całemu zespołowi specjalistów OISW w Lublinie  na czele z mjr. Tomaszem Lubienieckim za wsparcie merytoryczne, organizacyjne, za cenne rady i  inicjowanie szeregu działań, które pozwoliły na sprawne sfinalizowanie realizowanych inwestycji.

Pragnę podziękować Panu Józefowi Kuropatwie – Staroście Hrubieszowskiemu i podległym Mu urzędnikom, którzy rozumiejąc złożoność prowadzonych przez jednostkę działań wspomagali i przyspieszali realizację kolejnych etapów rozbudowy zakładu.

Dziękuję:

Pani Halinie Ciesielczuk – dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie,

mł. bryg. Piotrowi Kierepce – Powiatowemu Komendantowi PSP w Hrubieszowie    oraz

Panu Tomaszowi Brzósce – Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie za okazaną pomoc, życzliwość i zrozumienie.

Dziękuję Panu mjr. Krzysztofowi Stefanowskiemu  Dyrektorowi ZK w Zamościu za okazane wsparcie i  życzliwość w zakresie zabezpieczenia wyżywienia dla więźniów hrubieszowskiego zakładu w czasie przebudowy kompleksu kuchni.

Chcę podziękować wszystkim ówczesnym  i obecnym decydentom na szczeblu Ministerstwa Sprawiedliwości, CZSW w Warszawie, OISW w Lublinie za zainicjowanie modernizacji infrastrukturalnej ZK w Hrubieszowie oraz merytoryczne wpieranie  realizowanych przedsięwzięć.

Bardzo dziękuję moim poprzednikom – dyrektorom Hrubieszowskiej jednostki:  ppłk. Tadeuszowi Bartnikowi, ppłk Andrzejowi  Klaudelowi, ppłk. Krzysztofowi Haładyjowi za to, że przyjęli wyzwanie rozbudowy i przyczynili się do unowocześnienia jednostki.

Bardzo mocno chcę podziękować wszystkim moim funkcjonariuszom, którzy podjęli bezpośrednie wyzwanie realizacji prowadzonych w jednostce inwestycji. Szczególnie podziękowania kieruję do lidera zespołu: kpt. Marka Kudyka – kierownika działu kwatermistrzowskiego, którego wiedza, wieloaspektowa fachowość, umiejętności organizacyjne stały się codziennym filarem w zakresie zarządzania realizowanymi zadaniami.

Dziękuję moim zastępcom, kierownikom działów, f-szom i pracownikom cywilnym jednostki oraz członkom terenowej organizacji NSZZFiPW za wsparcie, wyrozumiałość i cierpliwość – bo przecież przyszło Wam pełnić służbę w centrum wielkiego placu budowy z wszelkimi z tym związanymi utrudnieniami. Jednocześnie profesjonalnie i  skutecznie reagowaliście na potrzeby skazanych, gwarantując im  przewidziane prawem standardy wykonania kary pozbawienia wolności.

Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom i podwykonawcom realizującym na ternie Zakładu zadania inwestycyjne.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, w każdym momencie i sytuacji wspierali środowisko hrubieszowskich więzienników.