PGKiM – nowe taryfy za wodę i ścieki

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie informuje odbiorców wody i dostawców ścieków, że zgodnie z uchwałą Nr XLII/403/2009 Rady Miejskiej Hrubieszowa z dnia 27.11.2009 r., od dnia 01.01.2010 r. taryfy za pobraną wodę oraz odprowadzone ścieki wynoszą:

***

1. Ceny za 1 m3 ( 1000 litrów) :

a) za dostarczoną wodę:
– Grupa I – dla ludności przeznaczona do spożycia lub na cele socjalno-bytowe – 2,89zł + 7 % VAT
– Grupa II – na potrzeby produkcji, w której w skład wchodzi woda albo bezpośredni kontakt z produktami ¬żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub woda na inne cele niż wymienione w Grupie I – 3,02 zł + 7 %VAT

b) za odprowadzone ścieki :
– Grupa I ścieki bytowe odprowadzone z budynków mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki
o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków – 5,33 zł + 7% VAT
– Grupa II pozostałe ścieki nie będące bytowymi powstałe w związku
z prowadzoną przez odbiorcę usług działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową a także ścieki będące ich mieszaniną ze ściekami bytowymi – 5,62 zł + 7% VAT
c) za ścieki dowożone
– Grupa III ścieki dowożone z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów 6,40 zł + 7% VAT
– Grupa IV ścieki dowożone spoza terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów 9,60 zł + 7% VAT

2. Stawki opłaty abonamentowej na okres rozliczeniowy

Lp / Stawka opłaty abonamentowej / Jednostka / Stawka (Podstawowa / Płatna przez odbiorcę usług / Dopłata gminy)

1 Za gotowość urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych ( pierwsze urządzenie pomiarowe) Odbiorca zł/m-c 2,40 zł + 7% VAT 1,00 zł + 7% VAT 1,40 zł + 7% VAT
2 Za dodatkowy wodomierz lub urządzenie pomiarowe jw. 0,60 zł + 7% VAT 0,50 zł + 7% VAT 0,10 zł + 7% VAT
3 Za odczyt i rozliczanie należności za pobraną wodę i odprowadzane ścieki jw. 3,00 zł + 7% VAT 1,00 zł + 7% VAT 2,00 zł + 7% VAT
4 Za odczyt i rozliczanie należności
za pobraną wodę jw. 2,50 zł + 7% VAT 1,00 zł + 7% VAT 1,50 zł + 7% VAT
5 Za odczyt i rozliczanie należności za odprowadzone ścieki jw. 2,50 zł + 7% VAT 1,00 zł + 7% VAT 1,50 zł + 7% VAT
6 Za rozliczenie należności za ryczałt jw. 10,00 zł + 7% VAT 10,00 + 7% VAT —-

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009