Pismo posła Marka Poznańskiego do Marszałka

Pismo posła Marka Poznańskiego do Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana z apelem o interwencję w sprawie zmian reorganizacyjnych w PKS „Wschód” i o poparcie utworzenia w ramach PKS – u „Wschód” odrębnego i samodzielnego podmiotu na bazie Oddziału w Hrubieszowie.

Reklamy

i>Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

Szanowny Panie Marszałku

W imieniu NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa PKS w Hrubieszowie, NSZZ „Solidarność 80” PPKS w Lublinie, Oddział w Hrubieszowie oraz Związku Zawodowego Kierowców przy PPKS w Lublinie, Oddział w Hrubieszowie zwracam się do Pana z apelem o interwencję w sprawie zmian reorganizacyjnych w PKS „Wschód”.

Jak Panu wiadomo wokół wspomnianej reorganizacji rozgorzała intensywna dyskusja. W owej sprawie było już wiele koncepcji rozwiązania, a także wiele błędnych decyzji.
Wymienione powyżej organizacje związkowe wysunęły odrębny pomysł rozwiązania rzeczonego problemu, poparty konkretnymi argumentami.

Otóż chodzi w tym miejscu o utworzenie w ramach PKS – u „Wschód” odrębnego i samodzielnego podmiotu na bazie Oddziału w Hrubieszowie. Postulaty związkowców popierają pracownicy oraz władze samorządowe regionu hrubieszowskiego. Do argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem należą między innymi: zapewnienie odpowiedniej kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez modernizację własnej stacji paliw i wznowienie sprzedaży paliwa, rozpowszechnienie oferty Stacji Diagnostycznej, zwiększenie liczby przewożonych pasażerów, zwiększenie liczby kursów za wschodnią granicę oraz zwiększenie liczby kursów komunikacji miejskiej.

Ponadto zarówno związki zawodowe, jak i pracownicy deklarują wolę czynnego zaangażowania w proces tworzenia i zarządzania nowo powstałym podmiotem.

Należy również podkreślić fakt, iż PKS Hrubieszów znajduje się obecnie w dobrej kondycji finansowej. Utworzenie nowej spółki o nazwie PKS „Roztocze”, w której skład miałby wchodzić między innymi PKS Zamość jest rozwiązaniem złym z ekonomicznego punktu widzenia.
Uważam, iż nie należy dopuścić do sytuacji w której dobrze prosperujący PKS Hrubieszów będzie połączony z Oddziałem PKS Zamość, który znajduje się obecnie na skraju upadłości. Ponadto pragnę stwierdzić, że utworzenie samodzielnego podmiotu na bazie PKS – u Hrubieszów przyniesie korzyści również dla społeczności lokalnej.

Marszałek Województwa powinien zapewnić oraz dopilnować sprawnego funkcjonowania transportu publicznego na obszarze swojej właściwości. Z tej przyczyny zwracam się do Pana z gorącą prośbą o zapoznanie się z przedstawioną przeze mnie sprawą oraz o wydanie odpowiednich decyzji w celu wcielenia w życie jak najlepszego rozwiązania, zarówno dla społeczności lokalnej, a także Przedsiębiorstwa PKS Hrubieszów.

Uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o podjętych przez Pana czynnościach. Będę zobowiązany.

Z wyrazami szacunku

Marek Poznański
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Chełm, dnia 9.01.2012r.