PKP PLK oficjalnie o likwidacji linii Zamość – Hrubieszów

14 lutego 2013 zarząd PKP PLK przyjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia listy linii kolejowych których eksploatacja ma zostać zakończona z dniem wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów w grudniu bieżącego roku. Wśród nich znalazła się także linia Zamość – Hrubieszów.

Reklamy

Dzień dobry.

Szanowna Redakcjo portalu LubieHrubie.pl. 28 września ubiegłego roku przesyłałem Państwu list zawierający informacje odnoszące się do planów PKP PLK zakładających likwidację kilku tysięcy linii kolejowych w Polsce. Wśród nich znalazła się także i użytkowana w ruchu towarowym (w tym przez jednostkę wojskową) linia kolejowa z Zamościa do Hrubieszowa. Dziękuję serdecznie za opublikowanie tamtego listu

http://lubiehrubie.pl/wiadomosci/realna-grozba-likwidacji-linii-kolejowej-zamosc-hrubieszow 

oraz przekazanie informacji panom: Tomaszowi Zającowi i Markowi Poznańskiemu. Dziękuję również za zainteresowanie interpelacjami poselskimi m.in. pana Sławomira Zawiślaka w tej sprawie

http://lubiehrubie.pl/region/interpelacja-posla-zawislaka-w-sprawie-planow-likwidacji-torow-i-polaczen-kolejowych-na-lubelszczyznie

Byliśmy wtedy uspokajani zapewnieniami, że lista ta nie jest jeszcze propozycją ostateczną, a wszelkie wiążące decyzje zostaną poprzedzone szerokimi konsultacjami z samorządami wojewódzkimi, z klientami kolei oraz ze stroną społeczną. Ponadto pod uwagę miały być brane względy pozafinansowe jak chociażby fakt czy region w którym ma zostać zamknięta linia kolejowa jest regionem problemowym o słabej dostępności komunikacyjnej niskim dochodzie na mieszkańca lub peryferyjnym położeniu. Również ze strony przedstawicieli naszej lokalnej społeczności we władzach wojewódzkich napływały sygnały o tym, że na zdecydowane działania w bronie linii kolejowej przyjdzie czas dopiero gdy PKP PLK podejmie oficjalnie wiążące decyzje.

Czas na zdecydowane działania właśnie nadszedł. Branżowy portal RynekKolejowy.pl

http://www.rynek-kolejowy.pl/39682/_2_tys_km_linii_mniej_Oto_lista_.htm

oraz Agencja Informacyjna Polskiego Radia

http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/782820,PKP-zamyka-co-dziesiate-polaczenie- 

podały informację, iż z dniem 14 lutego 2013 zarząd PKP PLK przyjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia listy linii kolejowych których eksploatacja ma zostać zakończona z dniem wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów w grudniu bieżącego roku. Wśród nich znalazła się także linia Zamość – Hrubieszów.  Wątpliwości budzi sposób w jaki lista linii została rzekomo skonsultowana z zainteresowanymi stronami. Jeszcze 12 lutego 2013 prezes PKP SA Jakub Karnowski w wywiadzie dla Rynku Kolejowego twierdził, że konsultacje z marszałkiem województwa lubelskiego jeszcze się nie odbyły, zaś dwa dni później otrzymujemy informację o przyjęciu w drodze uchwały listy linii do likwidacji, który to proces miał zostać skonsultowany z marszałkami wszystkich województw. Pomijam już sam fakt tego, że przedstawienie listy linii do likwidacji marszałkowi województwa ma się nijak do zapowiadanych wcześniej szerokich konsultacji z klientami kolei i stroną społeczną. Najważniejszy jest tutaj fakt, iż nikt z departamentu transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubleskiego listy tej nie konsultował ani o niej nie słyszał, a trasy na nowy rozkład jazdy przydzielane są obecnie wedle obowiązujących przepisów gdyż zarządca infrastruktury pomimo podjęcia kroków zmierzających do likwidacji linii kolejowych publikuje na swoich stronach w zakładce dotyczącej regulaminu przyznawania tras dla pociągów na  rozkład jazdy na rok 2014

http://www.plk-sa.pl/oferta/warunki-udostepniania-tras/regulaminy-przydzielania-tras-pociagow/regulamin-20132014/ 

listę linii kolejowych na której wciąż znajdują się także zatwierdzone do likwidacji odcinki (w tym linia Zamość – Hrubieszów) (przykład tutaj

http://www.plk-sa.pl/fileadmin/Oferta/Regulamin_2013_2014/P_13-14_Z_2.1T_w.0_.pdf


O planach likwidacji nic nie wiedzą także przedstawiciele największych klientów kolei w naszym regionie czyli m.in. cukrownie w Werbkowicach i Strzyżowie. Podobnie o oficjalnej liście linii do likwidacji nic nie wie również hrubieszowska jednostka wojskowa. Informacja ta nie dotarła także do lokalnych przedsiębiorców którzy albo wiążą swoją przyszłość z inwestycjami w transport kolejowy (jak baza Orlen Gaz przy ul. Wyzwolenia w Hrubieszowie) albo też zainwestowali już w rozpoczętą budowę terminalu przeładunkowego na tor normalny linii Zamość – Hrubieszów (jak dystrybutor nawozów sztucznych z Miączyna

http://lublin.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1661:obwieszczenie-rdo-w-lublinie-z-dnia-06022013r-dot-przedsiwzicia-pn-budowie-bazy-przeadunkowej-z-magazynem-nawozow-azotowych-rsm-oraz-magazynem-ziarna-w-miejscowoci-miczyn&catid=98:obwieszczenia&Itemid=119 )

Kolejną niepijącą sprawą jest fakt sprzeczności samego pojęcia „wyłączenia linii kolejowej z eksploatacji”, którym posługuje się zarówno wiceminister Andrzej Massel jak i prezes PKP SA – Jakub Karnowski, wobec obowiązujących przepisów prawa tj. Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 z póź. zm., która w art. 9.1 jasno zobowiązuje zarządcę linii do jej fizycznej likwidacji(!) linii kolejowej w przypadku zaprzestania eksploatacji w trybie przewidzianym przez ustawę. Stoi to zatem w oczywistej sprzeczności z deklaracjami panów: ministra i prezesa jakoby do eksploatowania linii można było jeszcze powrócić w przyszłości!

Podsumowując trzeba stwierdzić z całą stanowczością, iż właśnie teraz po opublikowaniu przez PKP PLK oficjalnych dokumentów, przyszedł ostateczny czas na zdecydowane kroki w obronie istnienia linii kolejowej do naszego miasta – Hrubieszowa. Trzeba zatem ponowić apel do naszego parlamentarzysty (pan Marek Poznański), euro-deputowanego (pan Arkadiusz Bratkowski) i pochodzącego z regionu przewodniczącego sejmiku wojewódzkiego  (pan Tomasz Zając) w celu poinformowania ich o planach PKP PLK oraz przedstawienia zagrożeń jakie one ze sobą niosą (opisałem je już w poprzednim liście do Redakcji z 28 września 2012 – treść w załączniku). Liczy się również zebranie jak najszerszego lokalnego frontu (obejmującego także lokalne władze), który mógłby wystąpić przeciw groźnym dla powiatu hrubieszowskiego działaniom zarządcy sieci kolejowej. Wierzę, że nagłośnienie tej sprawy powinno stanowić pierwszy krok w tym procesie. Dotychczasowe doświadczenia z lat 2009-2011 gdy obroniono kolejowe połączenia pasażerskie do Zamościa pokazują, że warto działać zdecydowanie.

Z poważaniem, B. S.