Plebiscyt „Hrubieszowianin Roku”

Młodzieżowa Rada Miasta ogłasza rozpoczęcie plebiscytu na „Hrubieszowianin Roku 2011”. W dniu 4.05.2012 roku mija termin zgłaszania kandydatur. Wnioski mogą być składane przez organizacje rządowe, pozarządowe oraz osoby fizyczne. Do wniosku musi być dołączona co najmniej stu osobowa lista poparcia. Wnioski należy składać do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w sekretariacie Urzędu Miasta.

Reklamy

Plebiscyt będzie przeprowadzony na mocy na mocy Uchwały Nr II/6/2012 Młodzieżowej Rady Miasta.

 

REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA GODNOŚCI „HRUBIESZOWIANINA ROKU”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W nawiązaniu do uchwały powołującej Kapitułę a tym samym godność „Hrubieszowianina roku” ustanawia się niniejszy regulamin.

§ 2

Celem przyznawania tytułu „Hrubieszowianin roku” jest uhonorowanie wybitnych obywateli Hrubieszowa.

§ 3

Godność „Hrubieszowianina roku” przyznaje się osobom fizycznym za wybitne zasługi położone dla miasta ze szczególnym uwzględnieniem spraw dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach: gospodarki, wiedzy, sportu, kultury i innych, za promocję hrubieszowskiej sprawy oraz wspieranie jego inicjatyw w świecie. 

§ 4

Godność „Hrubieszowianina roku” nadaje Młodzieżowa Rada Miasta Hrubieszowa na wniosek szkół organizacji oraz instytucji działających na terenie Hrubieszowa, a także osób fizycznych mieszkańców Hrubieszowa bez ograniczeń wiekowych.

§ 5

Wniosek o nadanie Godności winien zawierać dane personalne zgłaszanej osoby, jego  argumentację oraz listę poparcia co najmniej 100 obywateli miasta Hrubieszowa. Wnioski składane do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszowa.

§ 6

Młodzieżowa Rada Miasta oraz jej członkowie jako osoby fizyczne nie mogą zgłaszać wniosków o nadanie tytułu.

§ 7

Wnioski w pierwszym etapie oceny rozpatrywane przez Kapitułę Plebiscytową powołaną przez Młodzieżową Radę Miasta Hrubieszowa. W drugim i zarazem ostatnim etapie tytuł „Hrubieszowianina Roku” przyznawany jest w drodze Uchwały na sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

§ 8

Do Godności „Hrubieszowianina Roku” może być zgłaszany pełnoletni mieszkaniec Hrubieszowa.

§ 9

W szczególnych przypadkach regulamin ten zezwala na nadanie tytułu osobom spoza Hrubieszowa.

§ 10

Wręczenie tytułu „Hrubieszowianin Roku” dokonywane podczas uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

§11

Nagroda przyznawana jest jednej osobie w roku.

§ 12

Nieprzyznanie nagrody następuje w skutek:

1. Braku wniosków
2. Niezasadność wniosków

KAPITUŁA PLEBISCYTOWA.

§ 13

Kapitułę plebiscytową powołuje Uchwałą Młodzieżowa Rada Miasta. Skład kapituły tworzą wszyscy Radni Młodzieżowej Rady Miasta.

§ 14

Rozpatrywanie wniosków odbywa się podczas obrad Kapituły nie będących pracami Młodzieżowej Rady Miasta przy frekwencji minimum 2/3 jej pełnego składu.

§ 15

Sprawozdanie z obrad Kapituły w formie protokołu załączane jest do dokumentacji Młodzieżowej Rady Miasta.

§ 16

Wniosek Kapituły o nadaniu Godności „Hrubieszowianina Roku” musi być poparty bezwzględną większością głosów obecnych członków i dalej przedłożony jako wniosek uchwały do przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

 

POZBAWIENIE GODNOŚCI „HRUBIESZOWIANINA ROKU”

Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu godności „Hrubieszowianina Roku” na wniosek osób, o których mowa w § 5 lub osób trzecich w razie stwierdzenia, że:

1.  Nadanie tej Godności nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd.

2.  Honorowy Hrubieszowianin Roku dopuścił się czynu, w skutek którego stał się niegodny tego tytułu.