Po walnym zebraniu członków MKS Unia: prezes Kosakowski zostaje, absolutorium dla zarządu, odpowiedzi na zarzuty

Dzisiejsze Walne Zebranie Członków MKS „Unia” Hrubieszów postanowiło udzielić absolutorium obecnemu zarządowi za działalność w roku 2012. Prezes Kosakowski na prośbę członków klubu zdecydował się wycofać swoją rezygnację ze stanowiska, w swoim sprawozdaniu odpierał zarzuty niektórych radnych miejskich co do działalności klubu.

Reklamy

W obradach, jako goście uczestniczyli m.in: burmistrz Hrubieszowa Tadeusz Garaj, wiceburmistrz Paweł Perelmuter, sekretarz UM Czesław Podgórski, przewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Paczała, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie Dariusz Czujkowski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Szymon Patkowski, dyrektor HOSiR Stanisław Łuczkiewicz.

Na zebraniu członkowie MKS Unia Hrubieszów odwołali z członka zarządu Zdzisława Zasadzińskiego, który z powodu wyjazdu za granicę zgłosił swoją dymisję. Zmieniono też zapis w statucie dotyczący ilości członków zarządu klubu. W poprzednim statucie było ich siedmiu, w chwili obecnej będzie to ilośc od pięciu do siedmiu.

Poniżej w całości przedstawione na zebraniu sprawozdanie z działalności klubu w roku 2012, w którym prezes Kosakowski odpowiada na zarzuty niektórych miejskich radncy o niegospodarność, a także formułuje swoje kontrargumenty.S P R A W O Z D A N I E

z działalności Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów za 2012 r. oraz informacja prezesa zarządu o sytuacji bieżącej w klubie.

 

Koleżanki i Koledzy.

Drodzy Goście.

 

          Okres za jaki obecny zarząd klubu składa sprawozdanie i informację bieżącą jest jak na praktykę i logikę tego działania trochę nietypowy. Wynika to jednak z faktu, że i sytuacja z jaką przyszło się w tym okresie zmierzyć obecnemu zarządowi klubu również była nietypowa.

          Otóż od 01 stycznia 2012 r. do 08 maja 2012 r. klub nasz działał w dwóch strukturach (sytuacja ta trwała zresztą od stycznia 2003 r.), z dwoma różnymi pod względem składu osobowego zarządami, dwoma różnymi statutami oraz dwoma różnymi rejestracjami; sądową w KRS z 19 grudnia 2001 r. oraz rejestracją prowadzoną przez Starostę Hrubieszowskiego nr 09/01/2003 lub jak kto woli nr 16/12/2003, ale za to pod tymi samymi numerami NIP i REGON.

          Oznaczało to oczywiście ewidentne naruszenie prawa i popełnienie przestępstwa polegającego m.in. na wykorzystaniu dla potrzeb rejestracji numerów REGON i NIP innego podmiotu.

          Sprawa ta była już sygnalizowana na ubiegłorocznych Walnych Zebraniach Członków więc nie będę do niej szerzej wracać. Myślę, że wyczerpująco opisuje ją także treść mojego wystąpienia skierowanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej z 07 stycznia br., które jest do wglądu oraz treść pisma zawieszającego moją rezygnację z funkcji prezesa zarządu klubu z 04 września 2012 r.

           Kończąc ten wątek pragnę jednocześnie poinformować, że podjęte i przeprowadzone działania sanacyjne doprowadziły do stanu, że obecnie klub posiada nowy, dostosowany do aktualnie obowiązującego prawa oraz dający możliwość prowadzenia działalności odpłatnej i działalności gospodarczej statut, aktualną rejestrację sądową oraz status organizacji pożytku publicznego, który upoważnia do zbiórki 1 % odpisów podatkowych oraz do zwolnień z niektórych podatków, opłat sądowych i opłat skarbowych.

          Dla przeprowadzenia tych zmian koniecznym było odbycie dwóch Walnych Zebrań Członków Klubu, tj. w dniu 08 maja i 07 sierpnia 2012 r.

          Istotną zmianą przeprowadzoną w okresie sprawozdawczym w zakresie funkcjonowania klubu jako organizacji pozarządowej było również całkowite upodmiotowienie klubu. Od początku 2012 roku cała działalność statutowa prowadzona jest samodzielnie przez klub i na wyłączną odpowiedzialność klubu.

          Zmiana ta spowodowała uniknięcie zagrożenia utraty niektórych licencji klubowych i zawodniczych, podjęcia się prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej i magazynowej w klubie oraz przyjęcie na siebie w całości obowiązków pracodawcy dla wszystkich szkoleniowców prowadzących zajęcia w klubie i wynikających z tego faktu konsekwencji.

          Dzisiejszy klub pod względem organizacyjnym, sposobu zarządzania i funkcjonowania jest zupełnie innym w stosunku do klubu z okresu wcześniejszego.

          Diametralnej zmianie uległa w związku z tym rola HOSiR w życiu klubu. Na mocy nowego porozumienia stał się on partnerem klubu w zakresie zapewnienia bazy sportowej, magazynowej i biurowej, obsługi księgowej oraz organizacji zawodów sportowych wynikających z terminarzy poszczególnych związków sportowych lub własnych klubu. Przestał natomiast wyręczać klub w jego działalności statutowej.

          Klub posiada własne biuro wyposażone w niezbędny sprzęt łączności telefonicznej oraz sprzęt komputerowy, drukująco-kopiujący, do projekcji obrazów oraz fotograficzny.

          W omawianym okresie bieżącą działalnością klubu kierował zarząd, którego skład z powodu rezygnacji poprzedniego prezesa zarządu oraz wprowadzanych w/w zmian ulegał także zmianom osobowym.

          Ze składu zarządu aktualnego na dzień 01 stycznia 2012 r., z dniem 10 stycznia 2012 r.  odeszli Bogusław Lachowicz i Stanisław Łuczkiewicz,  a z dniem 08 maja 2012 r. Szymon Więch i Jan Buczak.

          Natomiast ze składu zarządu wybranego na WZCz w dniu 08 maja 2012 r. zrezygnował Dariusz Mękal, a wszedł do zarządu Marcin Lebiedowicz.

          W tej sytuacji aktualny skład zarządu jest następujący:

1. Kosakowski Zdzisław – prezes zarządu

2. Kern Artur – wiceprezes zarządu ds. sekcji lekkiej atletyki

3. Małyska Kazimierz – wiceprezes ds. sekcji piłki nożnej

4. Tarnawski Leszek – wiceprezes ds. sekcji podnoszenia ciężarów

5.  Zasadziński Ryszard – sekretarz

6. Pańko Tomasz – skarbnik

7. Marcin Lebiedowicz – członek zarządu

          Jeżeli chodzi o zarząd to warto także zwrócić uwagę na niektóre rozwiązania wprowadzone nowym statutem i praktyką, a mianowicie:

– prezes zarządu jest obecnie wybierany wyłącznie przez WZCz Klubu,

– za działalność sekcji klubowych i ich wyniki oraz gospodarkę finansową odpowiadają

  wiceprezesi zarządu ds. poszczególnych sekcji,

– do składu zarządu dołączył kolejny młody człowiek, a do tego zawodnik, czynnie

   uprawiający sport w klubie.

          W okresie sprawozdawczym zarząd klubu odbył 56 posiedzeń oraz podjął 37 uchwał.

          Aktualnie klub liczy 69 członków, w tym 8 uczestników. W br. ze względu na niewywiązywanie się z podstawowego obowiązku statutowego, opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż sześć m-cy, zarząd skreślił z listy członków klubu 21 osób oraz przyjął w poczet członków 21 nowych osób.

          Na chwilę obecną 60 członków i uczestników ma opłaconą na bieżąco składkę członkowską.

          Działalność statutowa w klubie prowadzona była w ramach trzech sekcji sportowych tj. lekkiej atletyki, podnoszenia ciężarów oraz piłki nożnej, w których zrzeszonych jest obecnie około 180 zawodniczek i zawodników.

          Zajęcia z zawodniczkami i zawodnikami w sekcjach sportowych w klubie prowadzi 10 szkoleniowców, zatrudnionych przez klub na umowy zlecenia. Od m-ca kwietnia zatrudnionych zostało troje nowych szkoleniowców, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą przy realizacji projektu lekko atletycznego.

          Ze względów oczywistych najważniejszym zadaniem statutowym klubu jest prowadzenie szkolenia sportowego, udział naszych zawodniczek i zawodników w zawodach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe , Polską Federację Sportu Młodzieżowego, LZS i inne podmioty oraz organizacja zawodów u siebie.

          Od chwili uruchomienia własnej strony internetowej klubu tj. od m-ca maja 2012 r. staramy się na bieżąco informować wszystkich zainteresowanych, w tym także członków klubu o wszystkich wydarzeniach sportowych, startach i wynikach naszych zawodniczek, zawodników i zespołów.

Z tego też powodu w niniejszym sprawozdaniu i informacji ograniczę się do wskazania na sprawy najważniejsze, które stanowią o pozycji i znaczeniu naszego klubu oraz będą miały niewątpliwy wpływ na jego przynajmniej najbliższą przyszłość.

 

Lekka atletyka.

 

          W dwóch grupach lekko atletycznych, w okresie 2012 r. szkoleniem objętych było  30 lekko atletów. Szkolenie prowadzone było przez dwóch szkoleniowców, poprzez system regularnych treningów, organizację wyjazdowego obozu szkoleniowego w Ustce oraz starty w zawodach.

          Nasi lekko atleci startując w zawodach rangi mistrzowskiej zdobyli w 2012 r. pięć

 medali Mistrzostw Polski, w tym trzy srebrne (na 3 km w hali, na stadionie otwartym  i w przełajach) i dwa brązowe (na 5 i 10 km) oraz dwa medale – złoty i srebrny w Gimnazjadzie Wojewódzkiej . Wygrali też kilka znaczących biegów ulicznych i zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej w XX Jubileuszowym Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych.

           Zawodnikom lekkiej atletyki zapewniono udział we wszystkich zaplanowanych zawodach, poprawę wyposażenia zawodników sekcji w sprzęt i ubiory oraz wypłacono jedno stypendium klubowe za osiągnięte wyniki sportowe.

         Osiągnięcia indywidualne w sekcji lekkiej atletyki przedstawiają się następująco:

1. Paweł Szostak

 srebrny medal na dystansie 3000m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w               Spale (28.01.2012 r.)

 –  srebrny medal na dystansie 3km podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Juniorów w                      

 Szczecinie (24.03.2012 r.)

 – srebrny medal na dystansie 3000m podczas Mistrzostw Polski Juniorów w   Białymstoku  (22.06.2012 r.)

2. Artur Kern

– brązowy medal podczas Otwartych Mistrzostw Polski w Biegu Ulicznym na 5km w Warszawie

(02.06.2012 r.)

– brązowy medal podczas Mistrzostw Polski w Biegu na 10km w Gdańsku (04.08.12 r.)

3. Michał Łopocki

Złoty medal w biegu na 100m oraz srebrny w sztafecie 4x100m podczas Indywidualnej Wojewódzkiej Gimnazjady w Lekkiej Atletyce i wyrównanie rekordu powiatu w biegu na 60 m wynikiem 6,80 sek.

 

Podnoszenie ciężarów.

 

          Wdrożony program szkolenia zawodników sekcji podnoszenia ciężarów dał  wyniki w postaci m.in. punktowanych miejsc na  Igrzyskach Olimpijskich i  Mistrzostwach Świata, medale (złoty, srebrne i brązowe) na  Mistrzostwach Polski, medale na OOM i mistrzostwach LZS,  zwycięstwo kobiet w XXII Challenge „Złotej Sztangi” oraz dobre wyniki we współzawodnictwie  drużynowym o Mistrzostwo Polski i bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie młodzieżowym.

          Osiągnięcia indywidualne i drużynowe sekcji podnoszenia ciężarów w 2012 roku przedstawiają się następująco:

1. Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012 – Ewa Mizdal – VII miejsce w kategorii 75 kg

2. Mistrzostwa Europy Seniorek  Antalya 2012 – IV miejsce w kategorii 69 kg

3. Mistrzostwa Polski  Seniorek/Seniorów : Piekary Śląskie/Zakliczyn

    – I miejsce Ewa Mizdal w kategorii 75 kg- 5 rekordów Polski Seniorek

    – III miejsce Marcin Kondziołka w kategorii 56 kg

    – III miejsce Adam Sarzyński w kategorii 62 kg

4. Mistrzostwa Polski Juniorek/juniorów do lat 20 – Puławy

    – II miejsce Anna Piasecka w kategorii 48 kg

    – III miejsce Dominik Jaros w kategorii 94 kg

    – III miejsce Mateusz Rudnicki w kategorii 105 kg

5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Muszyna

    – III miejsce Marlena Chudzik w kategorii 58 kg

    – III miejsce Anna Jakubasz w kat. 69 kg

    – II miejsce Agata Tyszko w kategorii 69 kg

6. Mistrzostwa Polski Młodzieży do lat 23 – Siedlce

    – II miejsce Adam Sarzyński w kategorii 62 kg

7. Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 17 – Katowice-Szopienice

    – I miejsce Marlena Chudzik w kategorii 63 kg.

8. Chellenge „Złotej Sztangi” – 2012 Hrubieszów

    – I miejsce Ewy Mizdal w klasyfikacji kobiet

    – II miejsce drużynowe kobiet

9. W punktacji Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego sekcja zdobyła 148 pkt. I

     uplasowała się na IV miejscu  w Polsce oraz I miejscu w woj. lubelskim.

          Za wysokie wyniki sportowe osiągane podczas Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet oraz Drużynowych Mistrzostw Polski I Ligi Mężczyzn wypłacano w 2012 r. stypendia dla 5 zawodniczek i 6 zawodników.

         W miarę możliwości i potrzeb uzupełniany był też sprzęt sportowy w sekcji i stroje sportowe zawodniczek i zawodników.

          Ogółem nasze zawodniczki i nasi zawodnicy, których w klubie tę dyscyplinę sportu uprawia około 40 dziewcząt i chłopców, zdobyli w 2012 roku 10 medali na Mistrzostwach Polski Seniorów i Juniorów oraz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

          Trenerami sekcji w 2012 r. byli, tak jak i obecnie: Antoni Czerniak, Leszek Tarnawski i Andrzej Greszeta.

 

Piłka nożna.

 

          W sekcji piłki nożnej, zajęcia szkoleniowe prowadzone były  systematycznie w pięciu grupach piłkarskich tj. orlikach, młodzikach, trampkarzach,  juniorach i seniorach, a ilość młodzieży  objętej  szkoleniem wynosiła prawie 120 piłkarzy.  Szkolenie prowadzone było przez pięciu szkoleniowców, poprzez system regularnych treningów oraz organizację kilkudniowych obozów szkoleniowych, stacjonarnych.

          Poszczególne zespoły w 2012 roku osiągnęły następujące wyniki:

1. Juniorzy młodsi w sezonie 2011/2012 wygrali II Ligę Wojewódzką Juniorów

    Młodszych i od rundy jesiennej 2012 sezonu 2012/2013 uczestniczą w rozgrywkach 

    I Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych,

2. Trampkarze niestety nie poradzili sobie w Grupie A Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy      

    Młodszych i zostali przeniesieni do rozgrywek okręgu zamojskiego, gdzie w Lidze 

    Okręgowej Trampkarzy Starszych radzą sobie dobrze i po rundzie jesiennej 2012,

    sezonu 2012/2013 zajęli drugie miejsce. Chociaż w tej grupie wiekowej jest najwięcej

    kłopotów ze skompletowaniem zespołu, a zmiana trenerów w okresie 12 m-cy

    następowała już trzykrotnie,

3. Młodzicy młodsi sezon 2011/2012 zakończyli w Lidze Okręgowej na drugim miejscu, 

    a po rundzie jesiennej 2013, sezonu 2012/2013 przewodniczą tabeli Ligi Okręgowej

    Młodzików Starszych,

4. Orlicy młodsi rozgrywki sezonu 2011/2012 zakończyli w okręgu na 3 miejscu, a po

    rundzie jesiennej 2013, sezonu 2012/2013 zajmowali drugie  miejsce w Lidze

    Okręgowej  Orlików Starszych.

          Oddzielnie omówię w sprawozdaniu sytuację zespołu seniorów piłki nożnej bowiem jest to zadanie klubu, które tak naprawdę budzi najwięcej emocji i nadziei na lepsze wyniki i awanse. I zapewne słusznie.

          Pomimo słabszej jesieni, rok 2012 w piłce seniorów można zapewne zaliczyć do udanych. I chociaż w tym sezonie rozgrywkowym raczej szans na awans do IV Ligi nie mamy, to zespół w 2012 r. zdobył w sumie 64 pkt. (wiosna 37, jesień 27) co w stosunku do osiągnięć z lat poprzednich; 2010 r. – 41 pkt., 2011r. – 40 pkt. stanowi zdecydowany  postęp. Zasługujący na co najmniej zauważenie i dający szansę na czołowe miejsce w lidze na koniec sezonu 2012/2013 i premie finansowe przyznawane przez związek piłki nożnej.

          Nie można nie powiedzieć w tym momencie, że tak naprawdę zespół ten wyprowadził z niebytu i zapewne z nieuchronnej spadkowej sytuacji (przypomnijmy sobie jesień 2011 r. i zaledwie 13 zdobytych pkt.) oraz zbudował w składzie prawie niezmienionym do chwili obecnej, trener Marian Cisło, który z końcem ubr. odszedł z pracy w Klubie.

          Od m-ca stycznia br. seniorów trenuje Robert Kulik, a obecne rezultaty tej współpracy zawiodły nasz zespół na trzecie miejsce w tabeli KO, i oby co najmniej tak zostało.

          W 2012 r. dla 20 piłkarzy zespołu seniorów piłki nożnej, zapewniono stypendia sportowe, które były wypłacane w obu rundach rozgrywkowych, wiosennej i jesiennej.

          Warto i należy także wspomnieć o tym, że bez wzmocnienia tego młodego zespołu zawodnikami doświadczonymi, osiągnięte wyniki nie byłyby możliwe. Zrobiono to m.in. poprzez pozyskanie do zespołu dwóch piłkarzy z Ukrainy, Mateusza Białackiego i Patryka Maca, odzyskanie wcześniejszych własnych zawodników, takich jak: Żygawski, Kawarski, Kucy, Oleszczuk, Otręba i Wysocki oraz pozyskanie kilku młodych zawodników z zespołów juniorów, jak: Krygiel, Stefaniak czy Szatan.

          Wydaje się, że dla sukcesów tego zespołu niewiele brakuje. Trochę spokoju, zgrania i nabycia większych umiejętności taktycznych, sprytu i cwaniactwa piłkarskiego oraz szczęścia.

          Zajęcia z zespołami piłkarskimi prowadziło 5 trenerów i instruktorów zatrudnionych przez klub najczęściej na umowy zlecenia.

           Nasi piłkarze rozegrali w 2012 r. w sumie 115 meczów. Prawie 120 piłkarzy wzięło udział w stacjonarnych obozach sportowych organizowanych w m-cu lutym i sierpniu 2012 r.

          Na miarę możliwości naszego klubu oraz hojności naszych sponsorów staraliśmy się także zespołom piłkarskim, poprawiać warunki uprawiania tej dyscypliny sportu poprzez m.in. zakup strojów sportowych i wyposażenia w sprzęt.

 

Szanowni zebrani.

 

          Wydaje się, że swoją pracą i wynikami sportowymi nasi zawodnicy i szkoleniowcy dobrze przysłużyli się promocji naszego miasta, powiatu i województwa, na co zresztą niejednokrotnie zwracali uwagę władze samorządowe.

          Start Ewy Mizdal na Igrzyskach Olimpijskich i na Mistrzostwach Europy, medale ciężarowców i lekkoatletów na Mistrzostwach Polski i Olimpiadzie Młodzieży, dobre wyniki zespołów piłkarskich, zwycięstwo Ewy Mizdal w Plebiscycie Tygodnika Zamojskiego i Plebiscycie LZS oraz 3 miejsce w Plebiscycie Kuriera Lubelskiego, czwarte miejsce zespołu piłkarzy Unii i indywidualnie Marcina Lebiedowicza w Plebiscycie Kroniki Tygodnia, organizacja Challenge „Złotej Sztangi”, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Podnoszeniu Ciężarów Juniorów do lat 20, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Podnoszeniu Ciężarów, Turniej w Podnoszeniu Ciężarów „Euro – Bug”, to wydarzenia 2012 r. którymi wszyscy powinniśmy się nie tylko chwalić ale z których powinniśmy być dumni.         

          To sukcesy, które wszyscy powinniśmy wykorzystywać przy każdej możliwości promocji naszego środowiska. Inni tego już się nauczyli, my niestety jeszcze niekoniecznie.

          Jako zarząd staramy się to także czynić, chociażby poprzez naszą nową, oficjalną stronę internetową, na której ostatnio odnotowujemy już ponad 10 tys. odwiedzin miesięcznie, a robimy to nie po to aby się chwalić, ale po to aby nasza działalność była transparentna, ponieważ nic do ukrycia przed naszymi mieszkańcami i sympatykami nie mamy.

Finanse klubu.

 

          Na posiedzeniu w dniu 05 marca 2013 r. zarząd klubu przyjął bilans, rachunek wyników oraz informację o sytuacji finansowej Unii na dzień 31 grudnia 2012 r. Wynika z nich, że wynik finansowy na działalności statutowej klubu zamknął się wartością dodatnią na poziomie 846,70 zł. Klub uzyskał także dodatni wynik bilansowy ogółem, który wyniósł 749,70 zł.

          Ogółem fundusze w aktywach trwałych i obrotowych zamknęły się sumą 14.177,67 zł., a saldo badanej pozycji bilansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło: fundusz w aktywach trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe) – 6.068,52 zł., a fundusz w aktywach obrotowych (należności od dostawców, zapasy materiałów, środki pieniężne klubu w kasie oraz środki pieniężne w banku) – 8.109,15 zł.

          Przychody klubu w 2012 r. wyniosły ogółem 325.495,58 zł. Złożyły się na nie przychody z następujących źródeł:

– dotacja gminy miejskiej na realizację zadań publicznych – 268.700,00 zł.

– dochody własne klubu – 56.795,58 zł. (m.in. szkolenie młodzieży, organizacja imprez

  sportowych, dobrowolne wpłaty sponsorów, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,   

  sprzedaż biletów na mecze, składki członkowskie).

          Dochody własne klubu w 2012 r. stanowiły 17,45 % przychodów klubu i były wyższe od dochodów roku 2010 (32.953,31 zł.) oraz roku 2011 (40.823,48 zł.).

          Koszty działalności klubu w 2012 r. zamknęły się kwotą 324.745,88 zł. i zostały pokryte środkami z dotacji gminy miejskiej (268.700,00 zł.) oraz  środkami własnymi klubu (56.045,88 zł.).

          W 2012 roku klub jako organizacja pozarządowa, pozyskał z trzech konkursów na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu, organizowanych przez Burmistrza Miasta – 268.700,00 zł. i na taką kwotę zawarł z Gminą Miejską Hrubieszów umowy na wykorzystanie tych dotacji. Środki pozyskane z dotacji, zgodnie z zawartymi umowami, zostały przez klub przeznaczone na finansowanie następujących zadań realizowanych przez trzy sekcje sportowe: piłki nożnej, podnoszenia ciężarów i lekkiej atletyki:

– wynagrodzenia kadry szkoleniowej wraz z pochodnymi (ubezpieczenia, podatki) – 95.539,85   

  zł. tj. 35,55 %

– zakup sprzętu oraz strojów sportowych – 11.165,29 zł. tj. 4,16 %

– organizację szkolenia i zawodów sportowych oraz udział zawodników w zawodach – 

  81.024,42 tj. 30,15 %

– stypendia sportowe dla piłkarzy, ciężarowców i lekkoatletów – 60.140,16 zł. tj. 22,40 zł.

– zgrupowania sportowe lekkoatletów i piłkarzy – 13.256,00 zł. tj. 4,93 %

– koszty administracyjne i obsługi realizacji zadań publicznych (m.in. usługi pocztowe i

  telekomunikacyjne, materiały biurowe, koordynacja, itp.) – 7.574,28 zł. tj. 2,81 %.

          Na poszczególne sekcje sportowe działające w klubie wydatkowano z dotacji: 

– sekcję piłki nożnej – 188.471,48 zł. tj. 70,15 % (seniorzy – 107.937,88 zł., grupy

  młodzieżowe – 80.533,60 zł.)

– sekcję podnoszenia ciężarów – 40.055,46 zł. tj. 14,91 %

– sekcję lekkiej atletyki – 32.598,78 zł. tj. 12,13 %.

          Szczegółowe rozliczenie dotacji i sprawozdania zostały złożone Burmistrzowi Miasta w terminach określonych umowami na realizację zadań publicznych, a cała dokumentacja finansowa, w tym bilans wraz z załącznikami są do wglądu dla wszystkich członków naszego stowarzyszenia w biurze klubu.

          W tym miejscu należy i wypada powiedzieć, że to dzięki m.in. powyższym dotacjom z budżetu miasta oraz naszym sponsorom i darczyńcom  możliwe było szkolenie zawodników Unii i ich start w zawodach rangi Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, Olimpiadach Młodzieży i wielu innych, a efektem są medale i wiele miejsc punktowanych.

          Za zrozumienie tych potrzeb serdecznie dziękuję Panu Tadeuszowi Garajowi,  Burmistrzowi Miasta i jego współpracownikom, Panu Eugeiuszowi Paczale Przewodniczącemu Rady Miejskiej i radnym Rady Miejskiej, którzy rozumieli nasze potrzeby i naszą sytuację.

          Dziękuję ludziom dobrego serca, którzy na co dzień i to od dawna wspierają nasz klub i sport hrubieszowski, Panu Andrzejowi Szkudzińskiemu i Pani Danucie Krawczuk, którzy udostępniają nam zawiadywaną przez siebie bazę sportową oraz pozostałym dyrektorom hrubieszowskich szkół, którzy w razie potrzeby nie odmawiają nam wsparcia.

          Dziękuję dyrekcji oraz wszystkim pracownikom HOSiR, którzy tak naprawdę są zawsze z nami, starając się pomagać w sytuacjach kiedy ta pomoc jest potrzebna.

          Szczególnie serdecznie dziękuję sportowcom i szkoleniowcom Unii. Bez Was ta cała robota nic by nie była warta. To nie dla siebie, jak niektórzy mówią, staramy się – czasami lepiej, innym razem gorzej – pchać ten wózek pod szyldem MKS „Unia” Hrubieszów. Może nawet nie do końca dla Was, a przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta i regionu.

          No a przy tym pamiętajmy, że możemy to robić właśnie przede wszystkim dzięki ich wsparciu finansowemu i nie tylko. Pamiętajmy, że należy im się podziękowanie i szacunek nawet za najmniejszy datek, postawy inne potępiajmy i eliminujmy z naszego środowiska.

 

Drodzy zebrani.

 

          Czyniąc podsumowania okresu, który jest już za nami dobrze jest wiedzieć co nas czeka w najbliższej przyszłości, w roku bieżącym oraz w okresie kończącej się w m-cu maju 2014 r. kadencji obecnych władz klubu.

          W m-cu lutym br. zarząd klubu przyjął plan finansowy MKS „Unia” na 2013 r. oraz  podzielił tegoroczne środki z dotacji Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań publicznych, przyznane dla klubu w ramach konkursów z zakresu upowszechniania sportu.

          Przyjęty plan finansowy klubu na obecnym etapie (w trakcie roku będzie on ulegał zmianom), zamyka się po stronie przychodów i rozchodów kwotą 301.773,15 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na:

– wynagrodzenia kadry szkoleniowej wraz z pochodnymi – 96.980,00 zł.

– zakup sprzętu i ubiorów sportowych – 19.900,00 zł.

– stypendia sportowe (łącznie dla zawodników wszystkich sekcji) – 54.360,00 zł.

– ubezpieczenia od skutków NNW zawodników i kadry – 3.420,00 zł.

– szkolenie, organizację zawodów sportowych oraz udział naszych zawodników w zawodach

  sportowych organizowanych przez inne podmioty – 112.807,15 zł.

– koszty administracyjne (materiały biurowe, telefony, internet, delegacje, staż bezrobotnego

  zawodnika) –  7.806,00 zł.

– rezerwa/planowany stan środków na koniec roku – 6.500,00 zł.

           Kwota dotacji Gminy Miejskiej Hrubieszów, wynosząca łącznie 268.500,00 zł., pozyskana przez klub w ramach konkursów dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, została podzielona na poszczególne sekcje sportowe w klubie w sposób następujący: 

– sekcja piłki nożnej/seniorzy – 109.500,00 zł.

– sekcja piłki nożnej/grupy młodzieżowe (orliki, młodzicy, trampkarze i juniorzy) – 80.500,00

  zł.

– sekcja podnoszenia ciężarów – 41.500,00 zł.

– sekcja lekkiej atletyki – 31.000,00 zł.

          Przyznane dla poszczególnych sekcji kwoty dotacji tylko w minimalnym stopniu odbiegają od wydatków 2012 roku. 

          Pragnę powiedzieć, że wszyscy w klubie to doceniamy, o czym świadczą tegoroczne, dotychczasowe wyniki ciężarowców, piłkarzy i lekko atletów także.

          Nie mogę nie zwrócić Państwa uwagi również na fakt, że nie tylko oglądamy się na pieniądze z kasy miejskiej. W wyniku złożonych projektów pozyskaliśmy w br. już prawie 72 tys., a razem ze środkami za wyniki w sporcie młodzieżowym, darowiznami od sponsorów oraz za sprzedaż biletów będzie to już kwota przekraczająca znacznie 90 tys. zł.

          Dzięki tym pieniądzom pozyskanym w ramach projektów „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” oraz „Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum” będziemy mogli szkolić dodatkowo około 150 osób.

          Dla tych potrzeb już zatrudniamy i będziemy zatrudniać nadal dodatkowych szkoleniowców. Poprawimy też stan wyposażenia klubu w programy komputerowe, w tym bardzo potrzebny program księgowy oraz w sprzęt sportowy.

          Z powyższego wynika, że rok 2013 może zamknąć się dla klubu kwotą  przychodów i rozchodów bliską 400 tys. zł. Tego w historii tego klubu jeszcze nigdy nie było i trzeba od razu otwarcie powiedzieć, że to wymaga profesjonalnego zarządzania i nie da się tego robić nadal tylko w ramach działalności społecznej.

 

          I na zakończenie  jeszcze jedna kwestia, której nie mogę pominąć milczeniem, a która wprost koresponduje z moim zamiarem odejścia z funkcji prezesa zarządu.

 

          Otóż od wielu miesięcy jesteśmy tematem nieustannej dyskusji, jako pokłosie naszych ubiegłorocznych zabiegów o dodatkowe pieniądze dla zespołu seniorów piłki nożnej oraz kontroli przeprowadzonej w klubie przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej.

          Nie wolno nam dalej udawać, że nic się nie dzieje, kiedy nadal, prawie na każdej sesji Rady Miejskiej niektórzy radni do tego wracają co powoduje, że temat ten funkcjonuje  permanentnie w przestrzeni publicznej, jest dyskutowany, a z naszej strony nie ma odpowiedzi lub reakcji. Wydaje się, że nie możemy w nieskończoność unikać wypowiedzi na ten temat, kierując się potrzebą ochrony klubu, ponieważ ludzie w końcu uwierzą w to co o nas się opowiada.

          Ponadto na forum Walnego Zebrania Członków o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, a jestem przekonany, że pewne wyjaśnienia wszystkim naszym członkom należą się.

          Kierując się powyższym w imieniu własnym i zarządu klubu chcę oświadczyć, że:

– niczym nie uchybiliśmy obowiązującej procedurze ubiegania się o dodatkowe pieniądze dla  

  zespołu seniorów piłki nożnej,

– nie dopuściliśmy się w finansach klubu jakichkolwiek nieprawidłowości naruszających

  obowiązujące prawa lub procedury i zasady,

– kontrola przeprowadzona w klubie przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej została

  przeprowadzona z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności przepisów ustawy o

  samorządzie gminnym, statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów, ustawy o stowarzyszeniach,  

  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o ochronie danych

  osobowych,

– nie uchybiliśmy także niczym wnioskując o aneksowanie umów na realizację zadań

  publicznych, a w szczególności przepisom prawa cywilnego. Więcej byliśmy bardziej

  dokładni i drobiazgowi niż to określa wprowadzony w urzędzie miasta wzorzec

  postępowania.

          Muszę przy tym niestety podnieść kilka kwestii, o których tak naprawdę wolałbym nie mówić. Ale skoro permanentnie jestem wywoływany do tablicy, nie mam wyboru.

1. Na jednej z sesji Rady Miejskiej Pan radny Romaszko zganił mnie za to, że za pełnienie funkcji społecznej biorę pieniądze, on tego sobie nie wyobraża i nigdy by sobie na to nie pozwolił. A rzecz się ma jakby zdecydowanie inaczej. Za pełnienie funkcji społecznej żadnych pieniędzy nie brałem ani w 2012 r., ani nie biorę w br., a te które w 2012 r. wziąłem były to pieniądze za koordynację realizacji projektów, a nawet zdecydowanie bardziej za te dosłownie setki godzin pracy poświęconej porządkowaniu bałaganu jaki w klubie zastałem i ratowaniu go przed likwidacją, a ponadto  w znacznej części pieniądze te wróciły do kasy klubu lub zostały wydane na obsługę jego działalności. A jak to wyglądało pod rządami tak bardzo wzburzonego moją niegodną postawą Pana Prezesa Romaszko. Proszę bardzo kilka przykładów (służę ich mnogością):

1/ klub w 2009 roku otrzymał ze Starostwa Powiatowego 15.845,00 zł. na realizację zadania

    publicznego, a konkretnie na organizację zawodów SZS. Z sumy tej na podstawie umów o

    dzieło, w których klub jako strona, reprezentowany był tylko przez jedną osobę, chociaż

    wymóg statutowy jest bezwzględny w tej kwestii i mówi o dwóch osobach (tak jak i

    obecnie), czyli czynności te z mocy prawa  są nieważne, wypłacono:

    – Panu Tadeuszowi Romaszko 1.140,00 zł., prezesowi zarządu klubu, umowa o dzieło Nr

      03/06/09/PSZS z dnia 01.06.2009 r., wypłacona 11.06.2009 r., brak sprawdzenia umowy

      pod względem

      rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenia do wypłaty i z jakich środków,

    – Panu Tadeuszowi Romaszko 1.520,00 zł., prezesowi zarządu klubu, umowa o dzieło Nr

      4/09 PSZS z dnia 13.10.2009 r., wypłacona 13.10.2009 r., sprawdzona tylko przez

      księgowego pod względem rachunkowym,

    – 1.140,00 zł., sekretarzowi zarządu klubu, umowa o dzieło Nr 02/06/09/PSZS z dnia

      01.06.2009 r. zawarta w imieniu klubu przez prezesa Tadeusza Romaszko, wypłacona

      04.06.2009 r., nie opisana, nie sprawdzona pod względem rachunkowym, merytorycznym

      i nie zatwierdzona do wypłaty, oraz 3 innym osobom z tytułu 4 umów o dzieło (nie

      wymieniam ich ze względu na ochronę danych osobowych) na sumę 3.390,00 zł.

      Na opłacenie 2 członków zarządu klubu oraz innych osób nie związanych merytorycznie z

      realizacją zadania SZS, klub wydał z w/w kwoty tj. 15.845,00 zł. aż 6.190,00 zł. tj.

      prawie 40,00 % wartości całego zadania, z tego dla  2 członków zarządu 3.800,00 zł. tj.

      61,38 % wydatków osobowych na obsługę zadania. Przypominam, że koszty obsługi     

      administracyjnej (materiały, zakupy, przesyłki, telefony, itp) i osobowej trzech zadań o

      wartości  ponad 324 tys. zł., realizowanych w 2012 r. wyniosły 7.574,28 zł. i stanowiły

      zaledwie 2,81 %,

2. Zarzucono nam uchybienia przy zawieraniu umów z  piłkarzami pierwszego

    zespołu, gdy tymczasem ponad 20 umów o przynależności klubowej do MKS „Unia”

    Hrubieszów w dniu 17 marca 2009 r. z zawodnikami zespołu seniorów, jednoosobowo

    zawarł prezes Tadeusza Romaszko. Umowy zawierają liczne zobowiązania

    leżące po stronie klubu, także finansowe.

3. Najcięższym zarzutem przeciwko obecnemu zarządowi jest jednak zarzut, że nie odbyto w

    2012 r. planowanego w harmonogramie zadania publicznego, obozu szkoleniowego dla

    juniorów, a szczególnie trampkarzy w Krasnobrodzie. Ustosunkowując się do tego 

    powtórzę kolejny już raz. Tak naprawdę to nie chodzi  wcale o obóz w Krasnobrodzie,

    tylko nad Jeziorem Białym, na warunki organizacji którego zarząd nie wyraził zgody. I

    moim zdaniem zarząd postąpił słusznie. Zapłata bowiem, zgodnie z żądaniem właściciela

    ośrodka nad Białym, całej należności na tydzień przed rozpoczęciem obozu, byłaby z

    naszej strony wielką naiwnością i lekkomyślnością.

    Podeszliśmy do tego po prostu odpowiedzialnie, nie tak jak organizatorzy obozu

    w dniach 12.07.2009 r. do 19.07.2009 r. w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim. A tam

    ówczesny zarząd naszego klubu zorganizował obóz za 23.040,00 zł. + 1.800,00 zł.   

    kosztów dojazdu autokarami, na organizację którego nie ma żadnej umowy,

    programu zajęć, regulaminu obozu, kart uczestników, ilości młodzieży uczestniczącej

    w obozie, wykazu kadry z nazwiska i imienia oraz ich kwalifikacji, rozliczenia i

    udokumentowania zrealizowanego planu szkoleniowego. Rachunki na powyższe

    kwoty sprawdzone są jedynie pod względem rachunkowym przez księgowego i

    jednoosobowo zatwierdzone do wypłaty przez prezesa Tadeusza Romaszko.

4. W dokumentacji finansowej tamtego okresu można natrafić także na takie perełki jak ta, że

    09.06.2009 r. podjęta została przez zarząd uchwała Nr 10/2009 w sprawie wypłaty

    jednorazowej nagrody dla zawodników I zespołu piłki nożnej ze środków transferowych,

    którą na pięciu członków zarządu podpisało tylko dwóch: Tadeusz Romaszko i Krzysztof

    Jóźwik, czyli jest nieprawomocna.

          Z dokumentacją okresu grudzień 2008 – styczeń 2010 zapoznałem się w dużej części. Moja wiedza na jej temat jest znaczna i niestety wskazuje na ewidentne naruszenia prawa, jak chociażby nieprzestrzeganie zasady dwuosobowej reprezentacji przy zaciąganiu zobowiązań, stosowaniu instytucji umowy o dzieło w sytuacjach prawem wykluczanych, uruchamiania płatności bez właściwego opracowania i opisania dowodów księgowych, itp. .   

          Wątpię jednak aby wiarygodność mojej oceny tej sytuacji nie została zakwestionowana, tym bardziej, że na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej, powracając oczywiście do sprawy klubu, Pan Reginald Kawalec, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – cytuję za relacją na LubieHrubie – powiedział  m.in., że Panu Kosakowskiemu nie wierzy.

 

          Do wspólnej więc naszej decyzji pozostawiam kwestie co z tym fantem zrobić, bo wnioski co do przykładów ewidentnych, przywołanych w niniejszym sprawozdaniu i wystąpieniu nasuwają się raczej same.         

          A Panu Kawalcowi cóż mogę odpowiedzieć ?

          Pewnie tylko tyle, że jest człowiekiem małej wiary.

 

 

                                                                                     Z upoważnienia zarządu

                                                                                        Zdzisław Kosakowski

                                                                       Prezes Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów

 

 

Hrubieszów, dnia 28 maja 2013 r.