27 września 2023

Pojęcie i rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne zdefiniowane zostało poprzez wskazanie jego celu tj. uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika. Przeprowadzone może zostać ono w jednym z czterech trybów, a podstawą jego wszczęcia jest wniosek złożony przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika.

Reklamy

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu zawarcia układu z wierzycielami lub poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Jednocześnie jego zadaniem jest wówczas zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane zostało w sposób szczegółowy w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Jest to zatem stosunkowo nowe rozwiązanie w polskim porządku prawnym.

Reklamy

Postępowanie restrukturyzacyjne – dla kogo?

Podstawą postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością dłużnika. Co to oznacza? Dłużnikiem niewypłacalnym jest ten, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. W polskim porządku prawnym obowiązuje zaś domniemanie, że ma to miejsce wtedy, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Jeżeli zaś dłużnikiem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Dłużnikiem zagrożonym niewypłacalnością jest zaś ten, którego ekonomiczna sytuacja wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Reklamy

Jeżeli dłużnik stanie się niewypłacalny lub jest niewypłacalnością zagrożony, może złożyć wniosek restrukturyzacyjny.

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawodawca dopuszcza przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w jednym z czterech trybów tj.:

  • w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  • w przyspieszonym postępowaniu układowym;
  • w postępowaniu układowym;
  • w postępowaniu sanacyjnym.

Każde z tych postępowań przeznaczone jest dla dłużników w różnych sytuacjach. Każde z nich oferuje ponadto różny zakres instrumentów, zarówno w zakresie ochrony przed wierzycielami, jak i ułatwień w toku prowadzonego postępowania.

Restrukturyzacja a upadłość dłużnika

Postępowanie restrukturyzacyjne należy odróżnić od postępowania upadłościowego. Przede wszystkim należy podkreślić, że ustawodawca dał restrukturyzacji swego rodzaju pierwszeństwo względem upadłości. W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i o upadłość, w pierwszej kolejności sąd rozpoznaje bowiem wniosek restrukturyzacyjny. Co więcej, sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku  o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w toku postępowania restukturyzacyjnego.

Zasadniczą różnicą pomiędzy restrukturyzacją a upadłością jest także ich cel. Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest bowiem dla tych dłużników, którzy upadłości chcą uniknąć. Więcej informacji w serwisie: wierzbicki.dris.pl.

­

tekst i fot. mat. partnera