Połączenie Muzeum i Biblioteki Ziemi Hrubieszowskiej im. ks. Stanisława Staszica

W dniu 27 grudnia 2013 roku Rada Powiatu w Hrubieszowie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Muzeum i Biblioteki Ziemi Hrubieszowskiej im. ks. Stanisława Staszica.

Reklamy

Dziś na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie czytamy: 
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 grudnia 2013 roku Rada Powiatu w Hrubieszowie podjęła uchwałę nr XX/172/2012 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 
Uchwała została podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), art. 18 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012, poz. 642), art. 5 a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) i stanowi, iż z dniem 1 sierpnia 2013 r. zamierza się dokonać połączenia następujących instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski:

1) Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

2) Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie.
Podjęta uchwała w intencji organizatora jest odpowiedzią na konieczność efektywniejszego wykorzystania bazy i zasobów kadrowych oraz potencjału intelektualnego obu placówek, podjęcia oczekiwanych inwestycji oraz polepszenia efektywności zarządzania i zoptymalizowania działalności w zakresie realizacji zadań określonych w przepisach prawa, co jest podyktowane tym, iż obie placówki mieszczą się w jednym budynku, którego standard po ukończeniu zamierzonych inwestycji znacznie się polepszy.

Koncepcja polegająca na trwałym formalnym połączeniu Muzeum im. ks. St. Staszica i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. W. Zina w Hrubieszowie wchodzi obecnie w etap konsultacji oraz przygotowania merytorycznego i administracyjnego. Hrubieszowskie muzeum działa w naszym regionie od niemal 50 lat, powołane przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie w 1965 roku stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek powiatu hrubieszowskiego. Instytucja, której siedziba mieści się w zabytkowym XVIII wiecznym dworku du Chateau, od 1999 roku sąsiaduje z Powiatową Biblioteką Publiczną.

Obie instytucje łączy nie tylko Organizator, ale także adres oraz częściowo zakres działalności.

Mając na uwadze polepszenie oferty kulturalnej oraz usprawnienie zarządzania obiektem podjęto decyzję, by połączyć doświadczenia oraz kadrę obu instytucji.

Zmiana ta, choć pozornie rewolucyjna, pociągnie za sobą wymierne korzyści dla mieszkańców regionu.

Pierwszym i najbardziej znaczącym faktem, będzie połączenie publicznie dostępnych zbiorów naukowych i popularno-naukowych Biblioteki Powiatowej z imponującym zbiorem biblioteki muzealnej, której woluminy dotychczas służyły przede wszystkim pracownikom merytorycznym Muzeum. Nie istniała dotąd możliwość wypożyczania z muzealnych zbiorów wydawnictw o tematyce historycznej, etnograficznej, archeologicznej czy artystycznej. Ponadto w zbiorach bibliotecznych Muzeum wyodrębniony jest osobny dział, w którym to sukcesywnie gromadzone są wszelkie wydawnictwa o charakterze regionalnym oraz te dotyczące życia i działalności patrona Muzeum ks. Stanisława Staszica. Księgozbiór muzealny liczący obecnie ponad 4 tys. woluminów, udostępniany był dotychczas wyłącznie na miejscu.

Po trwałym połączeniu obu bibliotek oferta zostanie powiększona niemal dwukrotnie, polepszając dostęp do publikacji specjalistycznych, o których istnieniu w bibliotece muzealnej wiedziało zapewne niewielu mieszkańców.

Reorganizacja zbiorów, stworzenie wspólnego katalogu internetowego oraz wspólne inicjatywy wydawnicze, to tylko niektóre z korzyści wypływających z tego działania.Kolejnym ułatwieniem, szczególnie dla Organizatora będzie wspólna obsługa administracyjno-finansowa.

Jako jeden obiekt, do tej pory zarządzany był dwutorowo, choć koszty utrzymania i konserwacji budynku ponoszone były przez jedną instytucję. Obecnie w przypadku starania się o zewnętrzne środki finansowe na modernizację obiektu – możliwe będzie opracowanie jednego spójnego projektu. Dodać należy, że tego typu inicjatywy zostały już podjęte.

Pewne obawy dotyczące utraty tożsamości i wypracowanej marki obu instytucji doprowadziły do podjęcia decyzji o nawiązaniu do wieloletniej tradycji Muzeum. Jako wyraz hołdu dla TRH jako inicjatora utworzenia w Hrubieszowie takiej placówki, postanowiono po długich konsultacjach powrócić do pierwotnej nazwy z 1965 roku, jednocześnie łącząc ją z patronem, bez którego nazwiska trudno sobie wyobrazić rozpoznawalne w kraju i zagranicą hrubieszowskie muzeum. Proponowana nazwa dla nowo utworzonej powiatowej instytucji kultury to: Muzeum i Biblioteka Ziemi Hrubieszowskiej im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Jest to oczywiście propozycja, nad którą możliwe są jeszcze rozmowy. Nie chcieliśmy tracić naukowej tożsamości Muzeum, ani umniejszać ogromnej roli Biblioteki Publicznej – wobec czego taki kompromis w nazwie, zdaje nam się być uzasadniony. Co więcej pozwala on na staranie się o środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarówno w programach poświęconych muzeom jak również bibliotekom. Naturalnie zapraszamy do wyrażania swoich opinii, obaw, sugestii, pomysłów, dzięki którym łatwiej będzie nam przygotować i przeprowadzić opisywaną „rewolucję”.

Najbliższe tygodnie i miesiące polegały będą na kompletowaniu niezbędnych opinii, m.in. Rady do Spraw Muzeów czy środowiska bibliotekarzy na szczeblu wojewódzkim. Będzie to również czas na opracowanie nowego statutu, struktury organizacyjnej, wymaganych regulaminów i strategii rozwoju. Nastąpią również zmiany wizerunkowe. Jak tylko zapadanie ostateczna decyzja o połączeniu instytucji, potwierdzona zgodą Ministra, ogłoszony zostanie konkurs na projekt graficznej wizualizacji logotypu nowej placówki. 
O tym poinformujemy we właściwym czasie.

Utworzona zostanie również nowa strona internetowa, na której w miarę technicznych możliwości na bieżąco uzupełniany będzie katalog publikacji dostępnych w połączonych bibliotekach.

Muzeum i Biblioteka Ziemi Hrubieszowskiej im. ks. Stanisława Staszica będzie samorządową instytucją kultury profesjonalnie  wykonującą zadania w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajania potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczącą w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Powiatu Hrubieszowskiego z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.

 

Starosta Hrubieszowski
/-/ Józef Kuropatwa
 
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie