3 grudnia 2023

Porady prawne: Kara za wycinkę drzew bez zezwolenia

Jestem właścicielem lasu i chciałbym dokonać legalnego wyrębu drzewa. Czy są jakieś szczególne procedury i gdzie musze się udać z wnioskiem jeśli chcę dokonać wszystkiego zgodnie z prawem oraz co grozi za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Reklamy

 

PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:  

Jestem właścicielem lasu i chciałbym dokonać legalnego wyrębu drzewa. Czy są jakieś szczególne procedury i gdzie musze się udać z wnioskiem jeśli chcę dokonać wszystkiego zgodnie z prawem oraz co grozi za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Reklamy

 

Przepis art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku „o lasach” (tj.: Dz.U. z 2014r., poz. 1153 z późń. zm.) wskazuje, że drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Oznacza to zatem, że przed dokonaniem wycinki drzewa należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo Starosty Powiatu o zakwalifikowanie drzewa do wyrębu, oznakowanie i wydanie świadectwa legalizacji pozyskania drewna. W zależności od konkretnego Powiatu okazać się może, że wniosek taki składa się do właściwego Nadleśniczego Lasów Państwowych, o ile zostało z nim zawarte porozumienie o przekazaniu zadań zarezerwowanych ustawowo dla Starosty.

Należy bezwzględnie pamiętać, że za wycinkę drzew w sposób nielegalny we własnym lesie grożą wysokie kary finansowe, których wysokość zależy od kilku czynników, w tym gatunku drzewostanu i jego grubości. Sposób naliczania kar wynika wprost z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 roku w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. z 2013r., poz. 835).

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676