Porady prawne: Koszty rozgraniczenia działek

Mamy problem z sąsiadem, który notorycznie zmienia granice działek. Raz twierdzi, że jest w jednym miejscu, po czym za tydzień ustanawia samowolnie nowe granice, na które my oczywiście zgody nie wyrażamy, ponieważ znamy prawidłowy ich przebieg.

Reklamy

 

Pytanie:

Mamy problem z sąsiadem, który notorycznie zmienia granice działek. Raz twierdzi, że jest w jednym miejscu, po czym za tydzień ustanawia samowolnie nowe granice, na które my oczywiście zgody nie wyrażamy, ponieważ znamy prawidłowy ich przebieg. Złożyliśmy więc wniosek do wójta o rozgraniczenie. Ku naszemu zdziwieniu wezwał nad do zaliczki na biegłego na 2.500 zł. Czy musimy to płacić?

Reklamy

 

W zgodzie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), w uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania. Oczywiście zaliczka musi być w odpowiedniej wysokości, co oznacza, że nie może służyć na pokrycie kosztów postępowania w całości.

Jeżeli chodzi o koszty postępowania rozgraniczeniowego, to przepisy prawa nie nakazują wnioskodawcy uiszczania opłaty z góry, przez co organ dokonujący rozgraniczenia nie może zwrócić wniosku z tej przyczyny. Z kolei żądanie złożenia zaliczki jest dopuszczalne i możliwe w tym postępowaniu, jednakże jej niezłożenie przez zobowiązanego nie powoduje dla niego żadnych niekorzystnych skutków. Co więcej, musi organ dokonujący rozgraniczenia dalej je prowadzić, bowiem na jego zakończenia ma zasadniczo 30 dniod dnia złożenia wniosku, ale nie więcej niż 60 dni w sytuacjach skomplikowanych.

Niezłożenie zaliczki przez wnioskodawcę i przekroczenie terminu rozpoznania sprawy przez wójta daje możliwość złożenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie do organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a. Ostatecznie, po wyczerpaniu drogi postępowania administracyjnego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu.

Należy podkreślić, że w postępowaniu rozgraniczeniowym to organ je przeprowadzający ma obowiązek działania z urzędu i tymczasowego pokrywania kosztów, zaś następnie koszty te winny być po zakończeniu postępowania rozdzielone pomiędzy stronami postępowania w drodze postanowienia.

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676