Porady prawne: Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o.

Wprowadzenie zasad wolnego rynku po przemianach ustrojowych, które zachodziły w latach 1989-90, zapoczątkowało niespotykany wysyp różnego rodzaju spółek. W szczególności dużym zainteresowaniem cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Osoby zasiadające w zarządzie takich spółek często myślą, że są nieuchwytne majątkowo. Czy tak w rzeczywistości jest?

Reklamy


Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną. Z chwilą zarejestrowania nabywa ona osobowość prawną, a w ślad za tym zdolność prawną (podmiotowość prawną) oraz zdolność do czynności prawnych (zdolność do zaciągania zobowiązań). Przed zarejestrowaniem, a po podpisaniu umowy spółki, spółka taka (spółka w organizacji) co prawda jest podmiotem praw i obowiązków, ale nie jest jeszcze osobą prawną.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć zarząd. W skład zarządu mogą wchodzić wspólnicy spółki, jak również inne osoby, spoza tego grona. Członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być też np. inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Reklamy

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. jest nazywaną subsydiarną (pomocniczą), co oznacza, że możliwe jest dochodzenie roszczeń od członków zarządu dopiero wtedy, kiedy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Odpowiedzialność członków zarządu jest solidarna, czyli każdy z nich odpowiada za całość zadłużenia. Jeśli jeden zapłaci dług, wówczas pozostali winni mu oddać zapłaconą kwotę proporcjonalnie do ich ogólnej liczby.

Należy jednak wiedzieć, że członek zarządu sp. z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialnością za zobowiązania jeśli np. wykaże, że w odpowiednim czasie zgłoszono wniosek o upadłość spółki, czy też, że niezgłoszenie wniosku nie było uzależnione od jego winy.

Konstrukcja prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zatem stosunkowo bezpieczna dla członków zarządu. Wypada również wiedzieć, że wspólnicy spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki, stąd też jeżeli nie są członkami jej zarządu, to nie poniosą żadnych kosztów związanych z jej niewypłacalnością.

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

www.radcaprawny-chelm.pl

tel.: 883 001 676