Porady prawne: Odszkodowanie za wypadek z UFG

Kilka miesięcy temu wracałem do domu pieszo, idąc prawą stroną drogi. Był już półmrok, miałem odblaski, ale niestety potrącił mnie samochód. Niewiele z tego zdarzenia pamiętam, ponieważ obudziłem się dopiero w szpitalu…

Reklamy

 

Pytanie:

Kilka miesięcy temu wracałem do domu pieszo, idąc prawą stroną drogi. Był już półmrok, miałem odblaski, ale niestety potrącił mnie samochód. Niewiele z tego zdarzenia pamiętam, ponieważ obudziłem się dopiero w szpitalu. Niestety nikt nie widział całego zdarzenia, a policja umorzyła postępowanie ze względu na niewykrycie sprawcy. W wyniku wypadku miałem połamaną miednicę, obie nogi i kilka innych pomniejszych urazów. Policjanci powiedzieli, że nie mogę ubiegać się o odszkodowanie, ponieważ szedłem nieprawidłową stroną drogi i brak jest osoby odpowiedzialnej. Co można zrobić?

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ten kto z własnej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Specyficzna konstrukcja prawna wypadków drogowych jest o tyle inna od większości pozostałych zdarzeń powodujących szkodę, że po pierwsze jest dosyć szczegółowo uregulowana w przepisach prawa, a po drugie zazwyczaj odpowiedzialność za powstałą szkodę w wyniku wypadku samochodowego poniesienie ubezpieczyciel posiadacza pojazdu mechanicznego (OC). Co istotne, odpowiedzialność kierującego za powstałą szkodę jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, a więc odpowiadać on będzie zasadniczo zawsze, z wyjątkiem sytuacji, w których szkoda powstała wyłącznie w wyniku działania lub zaniechania poszkodowanego, w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za które ponosi poszkodowany odpowiedzialność, albo w wyniku działania siły wyższej (np. uderzenie pioruna, powódź).

W myśl przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku „o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 392 ze zm.) – dalej UoUFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jako podmiot publiczny, odpowiada między innymi za zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. Zgłoszenia szkody dokonuje się za pośrednictwem jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, wykonującego działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Warto na koniec pamiętać także o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jeśli zachowanie poszkodowanego można zakwalifikować jako niewłaściwe (np. chodzenie nieprawidłową stroną drogi), istnieje realna szansa na obniżenie odszkodowania przez wzgląd na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Po drugie, warto pamiętać, że odszkodowanie jak i zadośćuczynienie przedawniają się z okresem 3-letnim, a więc nie wolno zbytnio przedłużać decyzji o wystąpieniu z roszczeniem.EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676