Porady prawne: Podatek od nieruchomości

Jakiś czas temu wybudowałem na swojej działce dom. Na razie znajduje się on w stanie surowym zamkniętym. Ku mojemu zdziwieniu, dostałem decyzję wymiarową w podatku od nieruchomości dotyczącą mojego domu.

Reklamy

 

Pytanie:

Jakiś czas temu wybudowałem na swojej działce dom. Na razie znajduje się on w stanie surowym zamkniętym. Ku mojemu zdziwieniu, dostałem decyzję wymiarową w podatku od nieruchomości dotyczącą mojego domu. Czy może zostać wydana taka decyzja jeżeli budynek nie jest użytkowany, a dodatkowo trwają w nim jeszcze prace wykończeniowe?

 

Powyższą kwestię regulują właściwie przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku „o podatkach i opłatach lokalnych” – dalej UoPL –  (Dz.U. z 2010r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.), która w przepisie art. 2 ust. 1 pkt. 2 stanowi, że podatkowi od nieruchomości podlegają budynki lub ich części, zaś obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu obiektu budowlanego (art. 3 ust. 1 pkt. 1 UoPL).

Unormowanie zawarte w art. 6 ust. 2 UoPL wskazuje, że w zakresie podatku od budynków lub ich części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po tym roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części jeszcze przed ostatecznym wykończeniem. Ustawa natomiast nie definiuje pojęcia zakończenia budowy, ani użytkowania jako warunków niezbędnych do ustalenia obowiązku podatkowego.

W orzecznictwie sądowo – administracyjnym za zakończenie budowy uznaje się sytuacje, w jakiej na gruncie ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku „prawo budowlane” (Dz.U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) mogłoby już dojść do zakończenia budowy zgodnie przepisem art. 57, po spełnieniu warunków tam przewidzianych. Zatem samo wystąpienie okoliczności mogących skutkować złożeniem wniosku o zakończenie budowy traktowane jest na gruncie prawa podatkowego jako jej zakończenie, bez konieczności jakiegokolwiek działania. Organ podatkowy może zawsze twierdzić, że budowa została zakończona, jednakże w razie wątpliwości powinien on skorzystać z pomocy biegłego z zakresu budownictwa, aby ocenił, czy budowa rzeczywiście dobiegła końca zgodnie z przepisami.

 

Użytkowanie budynku w świetle UoPL podlega takiej samej wykładni jak zakończenie budowy, a więc nie wymaga ona ani zgłoszenia wniosku o oddanie do użytkowania ani uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a warunkiem powstania obowiązku podatkowego jest samo ustalenie faktu, że zachodzą przesłanki do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Użytkowanie, jak wskazuje się w piśmiennictwie powinno być rozumiane w znaczeniu potocznym.

Gdyby podatnik nie zgadzał się z decyzją podatkową, może złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze), w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, zaś pouczenie takie powinno mieścić się w treści decyzji.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676