Porady prawne: Przedawnienie opłat edukacyjnych

Niecałe 3 lata temu zapisałem się do szkoły policealnej, w której miałem odbywać nauki przygotowania do zawodu. Niestety na skutek pewnych zdarzeń, nie do końca ode mnie zależnych, nie uczęszczałem na zajęcia i nie płaciłem w związku z tym czesnego…

Reklamy

 

Pytanie:

Niecałe 3 lata temu zapisałem się do szkoły policealnej, w której miałem odbywać nauki przygotowania do zawodu. Niestety na skutek pewnych zdarzeń, nie do końca ode mnie zależnych, nie uczęszczałem na zajęcia i nie płaciłem w związku z tym czesnego. Po prawie 3 latach szkoła zwróciła się do mnie o zapłatę zaległości w kwocie ponad 2.000 zł. Czy ich roszczenie uległo przedawnieniu? A jeśli tak to kiedy?

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi on 3 lata liczonych od dnia wymagalności świadczenia. Termin wymagalności wyznacza data, w której dłużnik zgodnie z istniejącym zobowiązaniem winien spełnić swoje świadczenia, np. data wskazana wprost w umowie. Jeśli takiej daty nie ma, powinien je dłużnik spełnić niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela do spełnienia świadczenia.

Szczególny termin przedawnienia przewiduje między innymi art. 751 pkt 2 kodeksu cywilnego, który zawiera regulację, że z upływem 2 lat przedawniają się roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Zatem jeżeli wskazana w pytaniu szkoła policealna nie jest szkołą wyższą w rozumieniu przepisów szczególnych, to wówczas jej roszczenia o zapłatę czesnego przedawniają się w terminie 2 lat od dnia, w którym nastąpiła wymagalność świadczenia.

Wypada zatem na koniec wspomnieć jedynie informacyjnie, że roszczenia szkół wyższych o opłaty edukacyjne i inne opłaty związane z odbywaniem studiów przedawniają się z upływem 3 lat od dnia ich wymagalności. 

 

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676