Porady prawne: Spór o granicę działki

Mam problem z sąsiadem, który notorycznie przekracza granice działki (miedzy). Kiedy zwróciłem mu uwagę, że granica przebiega w inny sposób niż mu się wydaje, on odparł, że jego zdaniem granica jest tu, gdzie on ją ustalił. Co należy zrobić, aby udowodnić sąsiadowi, że nie ma racji?

Reklamy

 

PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Mam problem z sąsiadem, który notorycznie przekracza granice działki (miedzy). Kiedy zwróciłem mu uwagę, że granica przebiega w inny sposób niż mu się wydaje, on odparł, że jego zdaniem granica jest tu, gdzie on ją ustalił. Co należy zrobić, aby udowodnić sąsiadowi, że nie ma racji?

 

W pierwszej kolejności, aby rozstrzygnąć spór graniczny należy udać się do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i złożyć stosowny wniosek o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. Po wszczęciu postępowania administracyjnego wójt powierza ustalenie spornych granic upoważnionemu przez siebie geodecie, a ten z kolei ustala ich przebieg biorąc pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej, a w ich braku, niedoborze lub sprzeczności opiera się na zgodnych oświadczeniach stron. W razie sporu co do przebiegu granic geodeta nakłania strony do ugody, która przed nim zawarta ma moc ugody sądowej i kończy postępowanie rozgraniczeniowe.

 

Jeżeli ugoda nie została przed geodetą zawarta, a z przedstawionych dowodów lub zgodnych oświadczeń stron wynika, jaki przebieg ma sporna granica, to wójt wydaje wówczas decyzję rozgraniczeniową. Strona niezadowolona z wydanej decyzji może w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia żądać skierowania sprawy na drogę sądową. Gdy pomimo braku zawarcia ugody nie ma podstaw do wydania decyzji rozgraniczeniowej, organ rozstrzygający sprawę z urzędu skieruje ją do postępowania sądowego.

 

Sąd rozpatruje sprawę w postępowaniu nieprocesowym kierując się przesłankami przewidzianymi w przepisach kodeksu cywilnego. Jako pierwszą i najważniejszą przesłankę ustawodawca uznał stan prawny nieruchomości, których granice są sporne. Trzeba wówczas wylegitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, np.: umową sprzedaży w formie aktu notarialnego. Gdyby jednak stanu prawnego z jakichś względów ustalić się nie dało, to wówczas zastosowanie mieć będzie przesłanka ostatniego spokojnego stanu posiadania, tj. stanu ustabilizowanego, niezakłóconego i długotrwałego. Gdyby również i ten sposób rozgraniczenia zawiódł, to granice ustala się na podstawie wszelkich okoliczności. W piśmiennictwie prawniczym podnosi się, że chodzi tutaj o cel wyznaczony sensownością ustalenia granic, biorąc pod uwagę interesy sąsiadów. W takiej sytuacji może sąd przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676