Porady prawne: Wynagrodzenie dla Agencji Nieruchomości Rolnych

Kilka dni temu otrzymałem z Agencji Nieruchomości Rolnych pismo, w którym wzywa mnie ona do zapłaty bardzo dużej jak na moje możliwości kwoty pieniędzy, za to, że użytkuje już od 2008 roku jedną z działek rolnych, będącą własnością Skarbu Państwa.

Reklamy

 

Pytanie:

Kilka dni temu otrzymałem z Agencji Nieruchomości Rolnych pismo, w którym wzywa mnie ona do zapłaty bardzo dużej jak na moje możliwości kwoty pieniędzy, za to, że użytkuje już od 2008 roku jedną z działek rolnych, będącą własnością Skarbu Państwa. Działka ma niecały 1ha, a kwota jest bardzo wysoka. Czy muszę ją płacić?

 

Problem poruszony w pytaniu jest bardzo ciekawy z punktu widzenia nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa, a znajdujących się w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 39b ust. 1 ustawy „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” (tj.: Dz.U. z 2012r., poz. 1187 z późń. zm.) – dalej UoGNRSP, osoba władająca nieruchomością bez tytułu prawnego, a wchodzącą w skład zasobu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Agencji wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości w wysokości stanowiącej 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu.

Co bardzo istotne w kontekście roszczeń Agencji Nieruchomości Rolnych względem osób używających nieruchomości rolne Skarbu Państwa to fakt, iż przepis art. 39b UoGNRSP wszedł w życie dopiero 03 grudnia 2011 roku. W mojej ocenie do wszystkich stanów faktycznych sprzed wejścia w życie tejże nowelizacji UoGNRSP należy stosować przepisy dotychczasowe, a to przez wzgląd na niedziałanie przepisów prawa cywilnego wstecz, o ile co innego nie wynika z ich brzmienia lub celu.

Na marginesie warto wspomnieć, że ustawodawca w sposób nieprecyzyjny sformułował możliwość żądania wynagrodzenia od osób używających nieruchomości rolne wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa, wskazują, iż obowiązek zapłaty mają Ci, którzy władają tymi nieruchomościami bez tytułu prawnego. Brak uściślenia, że chodzi o tytuł prawny pochodzący od Agencji Nieruchomości Rolnych nasuwa słuszne skojarzenie, że jeśli istnieje np. umowa dzierżawy, chociażby zawarta w sposób ustny i jeżeli jest ona wykonywana, a wydzierżawiającym nie jest Agencja, to nie przesądza to w cale o braku tytułu prawnego do władania tą działką przez używającego jej rolnika.


EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676