Porady prawne: Zakup samochodu z wada fizyczną

Kilka dni temu zakupiłem używany samochód. Po przyjechaniu do domu okazało się, że posiada on kilka sporych wad, których nie zauważyłem, a o których sprzedawca mnie też nie poinformował.

Reklamy

 

Pytanie:

Kilka dni temu zakupiłem używany samochód. Po przyjechaniu do domu okazało się, że posiada on kilka sporych wad, których nie zauważyłem, a o których sprzedawca mnie też nie poinformował. Kiedy zwróciłem się do niego o to, abym oddał mu samochód a on mi pieniądze, usłyszałem odpowiedź, że o tych wadach nic nie wiedział i muszę mu teraz to udowodnić. Kolejne próby dogadania się nie zdały rezultatu. Co zrobić w takiej sytuacji?


Po pierwsze, w przypadku istnienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy sprzedanej, kupujący ma obowiązek jak najszybciej sprzedawcę o istniejących wadach powiadomić. Musi wskazać jakie to są wady i w związku z tym przedstawić sposób na załatwienie sprawy.

Kupujący może skorzystać zasadniczo – jeśli kupuje od osoby nie będącej przedsiębiorcą – z dwóch uprawnień, tj.: żądaniem obniżenia ceny oraz odstąpieniem od umowy. Może także żądać kupujący, aby sprzedawca rzecz naprawił, przy czym wiązać się to może z problemami natury organizacyjnej.

Pierwsze uprawnienie związane jest ze zwrotem części zapłaconej ceny sprzedaży, która odpowiadać powinna różnicy pomiędzy kwotą zapłaconej ceny, a rzeczywistą wartością rynkową rzeczy bez wad. Drugie z uprawnień ma znaczenie istotne z punktu widzenia dalszych czynności jakie trzeba będzie dokonać. Odstąpienie od umowy powoduje, że umowę traktuje się jakby nigdy nie została zawarta. Wówczas kupujący zobowiązany jest wydać posiadany przedmiot, który uprzednio zakupił, a sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu pobranej ceny.

Co ważne, jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody(odszkodowanie), którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności może kupujący żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy,kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Warto wiedzieć, w ślad za orzecznictwem sądowym, że ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter absolutny, tzn. sprzedawca nie może się od niej zwolnić. Obciąża go ona niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet czy w ogóle wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedawana rzecz jest wadliwa. Brak wiedzy, choćby nawet elementarnej, czy nawet podejrzeń w żaden sposób nie wpływają na wyłączenie odpowiedzialności czy nawet jej ograniczenie.

 

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676