Porady prawne: Zwolnienie z opłat notarialnych

Jesteśmy wraz z mężem właścicielami niewielkiego mieszkania. Mamy troje dzieci i zajmowane lokum nie wystarcza na należyte zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Niedaleka sąsiadka zaoferowała nam w zamian swoje, większe mieszkanie…

Reklamy

 

PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:  

Jesteśmy wraz z mężem właścicielami niewielkiego mieszkania. Mamy troje dzieci i zajmowane lokum nie wystarcza na należyte zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Niedaleka sąsiadka zaoferowała nam w zamian swoje, większe mieszkanie, bez żadnych dopłat, ale nie mamy pieniędzy na notariusza. Czy istnieje możliwość zwolnienie z opłat notarialnych?

 

Przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku  „Prawo o notariacie” (Dz.U. z 2014r., poz. 164 z późn zm.) dają możliwość ubiegania się przez osobę chcącą dokonać czynności notarialnej zwolnienia od kosztów wynagrodzenia notariusza za dokonaną czynność notarialną, jeżeli wykaże ona, że nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny ponieść kosztów tegoż wynagrodzenia.

Niezmiernie istotne jest, jak podkreśla się w piśmiennictwie, że zwolnienie obejmuje jedynie kwotę dotyczącą wynagrodzenie notariusza. Nie obejmuje zatem reszty obowiązków fiskalnych – w tym podatków – jeżeli czynność ta niesie za sobą przymus ich poniesienia.

Stan faktyczny przedstawiony w pytaniu nie budzi żadnych wątpliwości co do tego, że czynność prawna dotycząca zamiany nieruchomości (przeniesienie własności) wymaga dla zachowania swojej ważności formy aktu notarialnego. Jedynie w takich okolicznościach, uzasadniających dokonanie czynności w formie aktu notarialnego, Sąd może uwzględnić wniosek o zwolnienie od kosztów ponoszenia wynagrodzenia notariusza.

Wniosek o zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza składa się do właściwego sądu rejonowego. Do powyższego wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie takie składa się na urzędowym formularzu.

Za stronę zwolnioną z kosztów ponoszenia wynagrodzenia za dokonana czynność notarialną opłatę uiszcza Skarb Państwa.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676