Porady prawne: Zwrot wkładu mieszkaniowego w spółdzielni

Dwa lata temu zostałem wyrzucony ze spółdzielni mieszkaniowej za zaleganie z czynszem. Przysługiwało mi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które jednakże w związku z wykluczeniem mojej osoby z grona członków wygasło.

Reklamy

 

Pytanie:

Dwa lata temu zostałem wyrzucony ze spółdzielni mieszkaniowej za zaleganie z czynszem. Przysługiwało mi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które jednakże w związku z wykluczeniem mojej osoby z grona członków wygasło. Spółdzielnia mieszkaniowa nie chce zwrócić mi wkładu mieszkaniowego ponieważ twierdzi, że moje zaległości przekraczają wartość tego wkładu, który wynosi 20.000 zł. Czy da się go jakoś odzyskać?

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku „o spółdzielniach mieszkaniowych” (tj.: Dz.U. z 2013r., poz. 1222 ze zm.), spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie.

W pierwszym rzędzie wypada zauważyć, że pojęcie zwrotu wkładów mieszkaniowych nie funkcjonuje w obrocie prawnym od przeszło 8 lat. W miejsce uprzednio istniejącego roszczenia o zwrot wkładu mieszkaniowego ustawodawca zastosował nową konstrukcję, zdecydowanie bardziej korzystną dla byłych członków spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu, a nie jedynie wartość samego wkładu, który nawet zwaloryzowany przedstawiał dużo niższą kwotę. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa lokalu nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Dla oceny, które roszczenie przysługuje byłemu członkowi spółdzielni istotne jest określenie daty uprawomocnienia się uchwały o wykluczeniu z grona członków.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Co bardzo ważne, warunkiem wypłaty kwoty stanowiącej równowartość rynkowej wartości lokalu jest opróżnienie lokalu przez byłego członka spółdzielni. Wówczas roszczenie o wypłatę staje się wymagalne i można go dochodzić.

 

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676