Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 9 maja 2011r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Reklamy

Program posiedzenia obejmował tematy:
1. Bezpieczeństwo imprez masowych – prowadzący nadkom. Paweł Łuka.
2. Przemoc w rodzinie w aspekcie zmian w przepisach – prowadzący podinsp. Ryszard Wasiak.
3. Dyskusję i wnioski.

Reklamy

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona została zgodnie z art. 38a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji
i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W skład Komisji zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2011 Starosty Hrubieszowskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011-2014 wchodzą:

1. Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski – Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Sitarz – Radny delegowany przez Radę Powiatu
3. Stanisław Staszczuk – Radny delegowany przez Radę Powiatu
4. podinsp. Janusz Krzyżanowski – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie
5. nadkom. Paweł Łuka – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie
6. Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów
7. Andrzej Bogatko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
8. Zbigniew Więch – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie

W pracach Komisji uczestniczy Artur Kubik – Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Zamościu.

Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011 – 2014r. z głosem doradczym wytypowano następujące osoby:

1. Zbigniew Dolecki – Radny Rady Powiatu
2. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
3. Leszek Surmacz – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie

W posiedzeniu Komisji udział wziął Sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Pan Robert Kowalczuk. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendant Straży Miejskiej w Hrubieszowie, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie, przedstawiciele Urzędów Gmin, pracownicy Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z opracowanym przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku POWIATOWYM PROGRAMEM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, uchwalonym przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXII/277/2010 z dnia 25 lutego 2010r.

***

Tekst: Dariusz Sala
Foto: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie