Pożegnaliśmy p. Marię Han

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dnia 2 II 2009 r. po Mszy Św. Pogrzebowej w kościele pw. M.B.N.P. w Hrubieszowie, koncelebrowanej przez ks. Prałata Andrzeja Puzona oraz muzyce i śpiewie ucznia zmarłej p. L. Opały, na cmentarzu w Hrubieszowie została pochowana zasłużona, wieloletnia nauczycielka hrubieszowskich szkół Pani Maria Han.

***

Pani Maria Han – nauczycielka i wychowawczyni

Maria Han z domu Sosnowiec, córka Rudolfa i Tekli urodziła się 25 sierpnia 1927 r. w Łucku na Wołyniu, który jak większość czytelników wie w tym okresie należał do Polski. Ojciec był młynarzem a matka prowadziła dom. W Łucku przebywała do 1938 roku i razem z rodziną przeniosła się do Włodzimierza Wołyńskiego. W tych miastach uczęszczała do szkoły podstawowej. W okresie okupacji przebywała we Włodzimierzu i pracowała fizycznie.

Razem ze starszą siostrą Anną ogromnie przeżyła dramat, ponieważ zginął siostry mąż podczas II Wojny Światowej w obozie jeńców w Niemczech. Po wyzwoleniu Wołynia spod okupacji, po zmianie granic, w związku z repatriacją wyjechała razem z rodzicami w 1945 roku do Hrubieszowa. Tu rozpoczęła naukę w szkole średniej.

Po rocznym pobycie w Hrubieszowie wyjechała razem z rodzicami do Chełma i tam czując powołanie nauczycielskie uczęszczała do Państwowego Liceum Pedagogicznego. Podczas nauki w PLP w Chełmie otrzymywała stypendium co zobowiązało ją do jednorocznej służby nauczycielskiej w szkole, wyznaczonej przez władze szkolne. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości z bardzo dobrymi i dobrymi ocenami z 17 przedmiotów w 1949 r. polecono jej zgłosić się do pracy w Inspektoracie Szkolnym w Hrubieszowie.

Na początek została zatrudniona jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Turkowicach. 25 czerwca 1949 r. wyszła za mąż za Józefa Hana, mając z tego związku dwie córki – Elżbietę i Ewę. Po ukończeniu Centralnego Kursu dla Instruktorów i Kierowników Zespołów Metodycznych w Bystrzycy Kłodzkiej w 1954 r. została razem z mężem (również zasłużonym nauczycielem i działaczem społecznym) służbowo przeniesiona do Hrubieszowa, gdzie została zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Żeromskiego oraz powierzono obowiązki instruktora języka polskiego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświaty, które pełniła przez 4 lata. W 1956 r. ukończyła Centralny Kurs Bibliotekarski w Warszawie. Następnie podjęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Filologiczno – Historycznego Filologii Polskiej. Dodatkowo była biegła w mowie oraz piśmie z języka rosyjskiego i nieco słabiej z języka łacińskiego. Pod koniec lat sześćdziesiątych uczyła dodatkowo w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Hrubieszowie Od 1975 r. zaczęła uczyć w Szkole Podstawowej nr 2, uzyskując w 1976 r. stanowisko nauczyciela dyplomowanego. W 1977 r. złożyła egzamin kwalifikacyjny równoważny wyższym studiom zawodowym w specjalności nauczycielskiej filologia polska.

Pani Maria wyróżniała się doskonałą znajomością programu nauczania i świetnie go realizowała. Lekcje prowadziła różnorodnymi i nowatorskimi metodami, aktywizującymi ucznia. Jej postępowanie z uczniami wykazywał wielki takt i kulturę. Lekcje prowadziła konkretnie, jasno, i jednoznacznie, bogacąc słownik ucznia. Rozwijała patriotyzm narodowy i regionalny. Jako wychowawczyni dużo czasu poświęcała uczniom sprawiającym trudności wychowawcze, znając ich warunki domowe i środowiskowe. Stale pogłębiała swoją wiedzę poprzez czytelnictwo literatury fachowej.

Dodatkowo prowadziła kółko polonistyczne, corocznie przygotowując uczniów do udziału w konkursach recytatorskich i z sukcesami w olimpiadach z języka polskiego. Przygotowywała m.in. konspekty lekcji do publikacji. Wiele uwagi poświęcała kształceniu kadr nauczycielskich, pełniąc szereg funkcji w Powiatowym Ośrodku Metodycznym kierując sekcją języka polskiego, jak również kierownika POM.

Po przejściu na emeryturę w 1982 r. , w dalszym ciągu pracowała na 1/2 etatu, następnie w 1987 r. została jej powierzona funkcja kierownika świetlicy szkolnej, aktywnie włączając się w nurt życia szkoły m.in. prowadząc Zespół Miłośników Języka Polskiego, zorganizowała 6 kół zainteresowań w tym zajęcia z rytmiki, działała w Komisji ds. przyznawania zapomóg materialnych. Przygotowywała uroczystości szkolne, układała współpracę z zakładami patronackimi, z komitetem rodzicielskim, dbała o wystrój pomieszczeń szkolnych, zakupywała sprzęt, dbała o stan sanitarny bloku żywieniowego.

Pracę w szkole zakończyła 31 VIII 1989 r., ciesząc się wielkim autorytetem wśród uczniów i początkujących nauczycieli będąc dla nich wzorem.

Za swoją wyróżniającą się pracę otrzymywała różne nagrody i wyróżnienia m.in. Brązowy Krzyż Polskiego Czerwonego Krzyża w 1963 r., Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania stopnia III w 1972 r., Złoty Krzyż Zasługi w 1975 r.

Dwie sprawy na tym świecie są pewne, że się urodziliśmy, więc i umrzemy, reszta zależy od nas i innych okoliczności. Nie ma już wśród nas Pani Marii jest już w ramionach swojego męża. Zapełniony kościół i długi szereg odprowadzających na miejsce pochówku, zaświadczył niezbicie, że Pani Maria została za swoje podejście do ludzi i wytężoną, pełną serdeczności pracę doceniona i pozostanie na długo w pamięci, nie tylko hrubieszowian.

Cześć Jej pamięci !

Opracował – mak

Hrubieszow LubieHrubie 2009