Pozory mylą – dowód nie

Od kilku już lat trwa kampania społeczna mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Przypominamy, że sprzedaż alkoholu osobie nieletniej jest PRZESTĘPSTWEM!

Reklamy

u>„Kampania Komendy Głównej Policji i Browarów Polskich – Pozory mylą dowód nie”

Reklamy

Od kilku już lat trwa kampania społeczna mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Przypominamy, że sprzedaż alkoholu osobie nieletniej jest PRZESTĘPSTWEM!!!!

Celem kampanii społecznej są:
– Zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim.
– Zmiana postaw sprzedawców i wypromowanie sprawdzania wieku kupującego alkohol.
– Zmiana postaw dorosłych Polaków wobec picia alkoholu przez młodzież.

Nie przekraczaj granic prawa !!!

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Art. 15

1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (…) osobom do lat 18, (…).

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Kara za sprzedaż alkoholu nieletnim obejmuje:

1. Utratę zezwolenia na sprzedaż alkoholu (a więc i miejsca pracy przez sprzedawcę),

2. grzywnę,

3. przepadek napojów alkoholowych.

Informujemy wszystkie podmioty zajmujące się profilaktyką alkoholową, że każda gmina może do takiej kampanii się zgłosić poprzez formularz zamieszczony na stronie www.pozorymylą.pl i otrzymać za darmo materiały edukacyjne. Do tej pory wiele gmin w województwie lubelskim zgłosiło swoje zainteresowanie tą problematyką.

Wszystkich zainteresowanych kampanią odsyłamy do strony

www.pozorymyla.pl »