Praca za granicą dla nauczycieli

Szanowni Państwo! Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą na podstawie upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej informuje Państwa o możliwości podjęcia pracy dydaktycznej za granicą mającej na celu wspomaganie nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski oraz dzieci pracowników migrujących.

Reklamy

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania wczesnoszkolnego, historycy, fizycy),

2. znajomość języka danego kraju lub jednego z następujących języków: rosyjskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego, w przypadku gdy jest on powszechnie stosowany w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się ubiega,

3. co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w okresie 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o skierowanie do pracy za granicą,

4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w roku szkolnym 2011/2012 prosimy o nadsyłanie dokumentów do dnia 15 grudnia 2010 r. na adres:
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą
ul. Rolna 175
02-729 Warszawa
(Z dopiskiem: Zespół ds. Polonii)
następujących dokumentów:

– listu motywacyjnego,
– CV wraz ze zdjęciem,
– kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych
do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,
– kserokopii opinii i rekomendacji,
– kserokopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy
w charakterze nauczyciela w określonym kraju wystawionego nie wcześniej
niż miesiąc przed jego złożeniem.

Kandydaci spełniający formalne warunki będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Zespole ds. Polonii przy Zespole Szkół w Warszawie. W czasie rozmowy będzie sprawdzana w szczególności znajomość języka obcego powszechnie stosowanego w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się ubiega.

Podczas rozmowy powinni przedstawić następujące dokumenty:

1) dowód osobisty + paszport,
3) dyplom ukończenia studiów,
4) świadectwa ukończenia form doskonalenia zawodowego,
5) akt nadania stopnia awansu zawodowego,
6) opinie z miejsca pracy rekomendujące kandydata do pracy za granicą,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze
nauczyciela w określonym kraju wystawione nie wcześniej niż miesiąc
przed jego złożeniem.

Uwaga! Nauczyciele emeryci zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o stażu pedagogicznym ze szkoły, z której przeszli na emeryturę.
Osoby wstępnie zakwalifikowane biorą udział w bezpłatnym
Kursie przygotowującym do pracy dydaktycznej w środowiskach Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą organizowanym w terminie ustalonym przez Zespół ds. Polonii. Decyzję o zakwalifikowaniu do pracy za granicą podejmuje Komisja Kwalifikacyjna ds. kierowania nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą.

Zakwalifikowani nauczyciele zawierają z Zespołem Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, jako jednostką kierującą, tzw. umowę o skierowanie do pracy za granicą. Umowa jest zawierana na rok szkolny. Praca nauczycieli rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego.

Podstawą prawną kierowania nauczycieli jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 164, poz. 1306).
Zgodnie z § 1 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ww. rozporządzenia Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą kieruje nauczyciela do zagranicznego pracodawcy, który zatrudnia go według przepisów obowiązujących w danym państwie.
Staż pracy za granicą jest wliczany do stażu pracy i do okresów składkowych
w ubezpieczeniach społecznych pod warunkiem, że nauczyciel z otrzymywanego z Zespołu Szkół ryczałtu pokrywa m.in. koszt składek ZUS oraz składki na Fundusz Pracy.

Nauczyciele skierowani do pracy dydaktycznej za granicą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą (Dz. U. z 2009 r. Nr 164, poz. 1307) otrzymują od Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą:

1. ryczałt miesięczny, z którego pokrywają swoje koszty utrzymania, zakwaterowania
i opłacają składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, zdrowotne i Fundusz Pracy,
2. jednorazowy zasiłek adaptacyjny,
3. dietę dojazdową,
4. bilet lub zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia
i z powrotem (raz w roku),
5. zwrot kosztów ubezpieczenia od nagłych zachorowań, następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,
6. zwrot kosztów szczepień i badań lekarskich wymaganych w państwie, do którego nauczyciel został skierowany,
7. niezbędne podręczniki, środki dydaktyczne i literaturę metodyczną.

Kraje, w których pracują polscy nauczyciele
(rok szkolny 2010/2011):
ARMENIA
BIAŁORUŚ
KAZACHSTAN
GRUZJA
ŁOTWA
MOŁDAWIA
RUMUNIA
ROSJA
UKRAINA
UZBEKISTAN

Sieć oświaty polskojęzycznej w krajach za wschodnimi granicami Polski tworzą:

– szkoły z polskim językiem wykładowym,
– szkoły dwujęzyczne, w których funkcjonują klasy z polskim językiem wykładowym,
– szkoły i klasy z językiem polskim jako przedmiotem obowiązkowym,
– szkoły prowadzące nauczanie języka polskiego w ramach zajęć fakultatywnych
i kółek zainteresowań,
– przedszkola, w których naucza się języka polskiego,
– domy twórczości dziecięcej, prowadzące naukę języka polskiego w formie kółek zainteresowań,
– szkoły sobotnio-niedzielne,
– szkółki przyparafialne, prowadzące obok katechezy nauczanie języka ojczystego.

Nauczanie języka polskiego odbywa się na różnych poziomach i obejmuje:
– nauczanie w klasach, gdzie język polski jest wykładany jako ojczysty,
– nauczanie w klasach, gdzie język polski wykładany jest jako przedmiot obowiązkowy (język obcy) lub jako drugi język,
– nauczanie fakultatywne i w kółkach zainteresowań.
Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Serdecznie zapraszam do współpracy
Jednocześnie informuję, że na rok szkolny 2010/11 pozostały następujące miejsca pracy:
1.Ukraina – Kijów – nauczyciel języka polskiego.
2.Ukraina – Drohobycz – nauczyciele metodycy języka polskiego – 2 etaty.
3.Uzbekistan – Taszkent – nauczyciel języka polskiego.

Dyrektor Zespołu

Magdalena Bogusławska

ZASADY REKRUTACJI »

***

Info:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie