Prawo: Wspólnicy spółki z o.o. i świadczenia powtarzające się

Główna idea spółki z o.o. polega na tym, że jest ona bytem odrębnym od swoich wspólników. Nie ponoszą oni odpowiedzialności za spółkę. Ich obowiązki są również ograniczone.

Reklamy

Podstawowym obowiązkiem wspólników spółki z o.o. jest wniesienie umówionego wkładu. W niektórych sytuacjach może dojść do zobowiązania wspólników do dopłat do wkładów.

Ostatnio, w związku ze zmianami związanymi ze składką zdrowotną, na znaczeniu zyskało świadczenie powtarzające się, określone w art. 176 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem wspólnik, w umowie spółki może być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, za które będzie uzyskiwał wynagrodzenie, wypłacane nawet wówczas gdy spółka nie wykazuje zysku. Świadczenia pieniężne związane są z udziałami wspólnika zobowiązanego.

Reklamy

­

Muszą być jednak spełnione pewne warunki:

1. Świadczenia niepieniężne wspólnika, ich rodzaj i zakres musi być wskazany w umowie spółki,

2. Wynagrodzenie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie (czyli stawek, jakie należałoby zapłacić osobom obcym).

­

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Mogą to być: usługi, np. prawne, szkoleniowe, tłumaczenia albo dostawy towarów np. dostarczenie materiałów do produkcji. Takie rozwiązania często były domeną zakładów produkcyjnych np. żywności. Chodziło o dostarczanie przez wspólników produktów określonej jakości, które trudne były do zdobycia na rynku, albo też wspólnik był w stanie zapewnić krótki łańcuch dostaw.

Świadczenia nie mogą być tożsame z innymi, wykonywanymi przez wspólnika czynnościami na rzecz spółki np. zarządzanie (zasiadanie w zarządzie), albo czynnościami pokrywającymi się z przedmiotem działalności spółki np. tłumaczenia w spółce zajmującej się tłumaczeniami. Zgodnie z decyzjami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia świadczenia mogą polegać na cyklicznym, raz na jakiś określony czas:

a) przygotowywaniu raz do roku autorskiego programu komputerowego,

b) zamówień (na produkty wytwarzane przez spółkę) co miesiąc/kwartał itp.,

c) przeprowadzanie remanentu raz na tydzień.

Świadczenia muszą być powtarzające się co jakiś czas np. co miesiąc, co kwartał, co roku. Według orzecznictwa wkluczone są takie działania, jak: marketing, rekrutacja, sprzedaż usług i produktów oferowanych przez spółkę, najem powierzchni, lokalu czy rzeczy. Wątpliwości budzą szkolenia, które w niektórych przypadkach uznawane są za takie świadczenia, w innych nie.

­

Wynagrodzenie za świadczenia powtarzające się a ZUS

Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą sądów i organów brak jest obowiązku płatności składka na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność tej konstrukcji. Zasygnalizować jednak należy, że postrzeganie niektórych przepisów, zwłaszcza w sytuacji, gdy w ocenie urzędników dochodzi do nadużywania korzyści z nich wynikających może szybko zmienić zasady ich stosowania, często wbrew brzmieniu przepisów. Takie sytuacje mają miejsce w przypadkach zadeklarowania wysokich podstaw na ubezpieczenia chorobowe. Przepisy pozwalają na zadeklarowanie przez przedsiębiorcę wysokiej podstawy w każdym przypadku, bez jakichkolwiek ograniczeń, zaś ZUS dokonuje weryfikacji i sprawdzane jest czy daną osobę było stać na wysoką podstawę. W tym przypadku pierwotnie Sąd Najwyższy przyjmował argumentacje i interpretacje przychylna ubezpieczonym przedsiębiorcom. Jednak od 2018 roku doszło do zmian w postrzeganiu przepisów (nie samych przepisów!) na niekorzyść osób prowadzących działalność gospodarczą.

Na uwagę zasługuje również to, że mimo, że świadczenie jest niepieniężne to spółka uzyskuje korzyść i po jej stronie pojawi się obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Hrubieszów: Nakręceni na pomaganie [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Nakręceni na pomaganie [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →