Program „Świadomie i bezpiecznie”

PROGRAM
ŚWIADOMIE I BEZPIECZNIE

Reklamy

br />POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HRUBIESZOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE

„Nie można by wymyślić bardziej szatańskiej kary niż, gdyby taka rzecz była możliwa
pozwolić „wyklętemu” obracać się w społeczności, całkowicie go jednak nie dostrzegając.”
W. James

ŚWIADOMIE I BEZPIECZNIE

Program prewencyjny pod patronatem:
STAROSTY HRUBIESZOWSKIEGO;
STOWARZYSZENIA „BEZPIECZNY POWIAT HRUBIESZOWSKI”
REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

przy współpracy powiatowych organów:
SĄDU, PROKURATURY, STRAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY MIEJSKIEJ, CENTRUM POMOCY RODZINIE, MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, „NIEBIESKJ LINII”

Skierowany do klas drugich szkół średnich z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Celem programu jest pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży oraz kształtowanie w niej aktywnych postaw wobec rzeczywistości, podniesienie poczucia własnej wartości, zaprogramowanie właściwej drogi rozwoju…

W ramach programu w klasach drugich szkół średnich powiatu przeprowadzone zostaną spotkania z przedstawicielami podmiotów, dla których podejmowana problematyka nie jest obojętna oraz przeprowadzony zostanie konkurs skierowany do adresatów programu.

Zadania dla uczestników –

adresatów programu zapraszamy do przedstawienia własnej koncepcji poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole, jak też poza szkołą.

Tematyka prac to –

„Stop uzależnieniom – żyję godnie, kreatywnie, ciekawie”

Prace w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości od 3 do 10 str. formatu A4 w zaklejonych i opatrzonych godłem kopertach, należy składać do dnia 15 maja w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie , ul. 3 – go maja 11.

W oddzielnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem należy podać imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, adres, nazwisko opiekuna-koordynatora.

Przy ocenie prac brane będą pod uwagę przede wszystkim następujące aspekty: nowatorstwo rozwiązań, samodzielność pracy, możliwość praktycznego wykorzystania koncepcji w środowisku szkoły, ocena skuteczności i atrakcyjności aktualnie realizowanych w szkołach działań profilaktycznych.

Przewiduje się cenne nagrody: kurs prawa jazdy, telefony komórkowe.

Rozstrzygnięcie konkursu, prezentacja najlepszych programów przez autorów i wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się w dniu 20 czerwca 2006 r.

Komisja zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!

Organizatorzy