Program wyborczy kandydatki na Burmistrza Miasta – Haliny Kowalczuk

Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Kowalczuk LHR Wspólna Przyszłość, w dniu 30 października zorganizował spotkanie w restauracji „Szałas”. W czasie spotkania ustalono zasady promocji przedwyborczej kandydatów biorących udział w wyborach.

Reklamy


Opracowano hasła wyborcze, szatę graficzną ulotek i plakatów. Zatwierdzono również program, z uwzględnieniem wskazówek i sugestii mieszkańców Hrubieszowa autorstwa Haliny Kowalczuk, który będzie realizowany po wyborach, gdy kandydaci zostaną radnymi. Program jest godny uwagi i zapewne przyczyni się do rozwoju naszego miasta.

Wszyscy Kandydaci zgodnie zobowiązali się przekazywać 3% ze swoich comiesięcznych diet oraz wynagrodzeń na stypendia dla dzieci zdolnych i potrzebujących wsparcia finansowego.

Wygra Hrubieszów i każdy Hrubieszowianin, gdy będzie realizowany program proponowany przez Halinę Kowalczuk „LHR Wspólna Przyszłość”.

 

 

Ramowy program rozwoju Hrubieszowa proponowany przez KWW Haliny Kowalczuk „LHR Wspólna Przyszłość”

Realizacja programu przewidziana na lata 2014-2018.

 

Hrubieszowianie zagłosujcie na nas! My nie zawiedziemy Waszych oczekiwań.
Wreszcie Wasz Burmistrz – Halina Kowalczuk.
Na trudne czasy dla miasta przedsiębiorcza kobieta to dobre rozwiązanie.


Szanowny Wyborco!

Gdy zostanę burmistrzem naszego miasta, wprowadzę pozytywne zmiany i razem zrealizujemy proponowany program.

Hrubieszów to piękne historyczne miasto, które stanie się Perłą Wschodu, gdy pozwolicie na realizację naszego programu.

W trosce o losy Hrubieszowa proponuję program do realizacji przez Burmistrza i Radę Miasta „Praca Gospodarka Rozwój”, „Turystyka Sport Rekreacja”, „Przedsiębiorczość Edukacja Ekologia”.


My zadbamy o rozwój gospodarczy miasta i spowodujemy że:

– ludziom w Hrubieszowie będzie żyło się lepiej;
– pozyskamy inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy;
– rozbudujemy infrastrukturę;
– będziemy wspierać lokalnych przedsiębiorców;
– zadbamy o staranną edukację dzieci i promocję kultury;
– wybudujemy place zabaw i właściwie zadbamy o parki;
– wybudujemy ścieżki rowerowe i trasy rekreacyjne;
– wprowadzimy program wykorzystania energii słonecznej;
– wyremontujemy drogi i chodniki, oświetlimy drogę nad Ulgą -„Huczwostradą”;
– zadbamy o całonocne oświetlenie miasta z energii słonecznej;
– wesprzemy rozwój różnych dyscyplin sportu i klubów sportowych;
– w miarę pozyskanych środków wybudujemy krytą pływalnię, kręgielnię i kąpielisko;
– wprowadzimy do obrad Rady Miasta stały punkt (30 minut) dla mieszkańców;
– wprowadzimy konsultacje obywatelskie w dzielnicach miasta z burmistrzem i radnymi przed uchwaleniem budżetu;
– zadbamy o przyjazną atmosferę w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i uczciwe zasady zatrudniania na nowych miejscach pracy;
– pozyskiwanie środków na wsparcie ludzi długotrwale poszukujących pracy;
– wszyscy kandydaci zobowiązują się do przekazywania 3% swojej diety na stypendia dla najuboższych uczniów.

Wygra Hrubieszów i każdy Hrubieszowianin, gdy będzie realizowany program proponowany przez Halinę Kowalczuk „LHR Wspólna Przyszłość”.


KWW „LHR Wspólna Przyszłość” podejmie działania w następujących dziedzinach:

I. Oświata, kultura i sport
II. Pomoc społeczna i polityka socjalna
III. Gospodarka
IV. Inwestycje i infrastruktura
V. Zarządzanie

 

I. W dziedzinie oświaty kultury i sportu planujemy:

Edukacja
– rozwój szkół i przedszkoli;
– wspieranie edukacji, która jest gwarancją lepszej przyszłości dla dzieci;
– zabezpieczenie środków na organizację zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach;
– wspieranie edukacji dzieci utalentowanych;
– zapewnienie przyjęcia każdego dziecka do przedszkola;
– utworzenie „Sali Zabaw” dla dzieci;
– utworzenie placówki „mini przedszkole” na godziny i popołudnie;
– wybudowanie placu zabaw dla dzieci „miasteczko z ruchem drogowym”.
Realizacja wyżej wymienionych działalności z funduszy unijnych.

Kultura
– organizację Dni Hrubieszowa, Dni Kultury Regionalnej;
– promowanie twórców kultury regionalnej;
– organizację spotkań z artystami i ciekawymi ludźmi;
– organizację konkursów poezji, Piosenki Europejskiej, muzyki, tańca i twórczości malarskiej;
– rozbudzanie uczuć patriotycznych przez godne obchodzenie uroczystości państwowych oraz ważnych dla miasta i regionu;
– dbanie o Miejsca Pamięci Narodowej, pomniki przyrody i obiekty historyczne;
– promowanie zabytków i ciekawych miejsc w Hrubieszowie;
– promocję regionalnych produktów oraz historii miasta;

Sport
– wsparcie klubów sportowych przez wyszukiwanie sponsorów;
– zatrudnienie i właściwy dobór kadry trenerskiej;
– organizację zawodów lekkoatletycznych, „Mini Olimpiad”, „Mini Mundialu”;
– utworzenie zespołu ludzi zajmujących się promocją sportu w Hrubieszowie;
– przygotowanie placu do jady na rolkach, lodowiska zimą ;
– wykorzystanie miejskiej hali sportowej.

 

II. W dziedzinie polityki socjalnej i pomocy społecznej planujemy:

– wspieranie grupy ludzi poszukujących pracy;
– promowanie tworzenia spółdzielni socjalnych z wykorzystaniem ekonomii społecznej w służbie ludziom bezrobotnym;
– utworzenie centrum integracji społecznej;
– obniżenie dla rodziców bezrobotnych opłat za przedszkola;
– organizację wypoczynku dla dzieci rodziców bezrobotnych;
– utworzenie osiedlowych świetlic socjalnych dla dzieci;
– wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta;
– ulgi w podatkach dla ludzi o niskich dochodach oraz w wieku 70+ i 80+;
– wsparcie dla osiedlowych klubów seniora;
– pozyskanie środków na budowę nowych mieszkań socjalnych;
– wspieranie akcji charytatywnych i wolontariatu.

 

III. W dziedzinie gospodarki planujemy:

– właściwe wykorzystanie potencjału ludzi poprzez organizowanie wsparcia działalności gospodarczej;
– wspieranie Hrubieszowskich przedsiębiorców;
– sprowadzenie nowych inwestorów przetwórstwa owocowo-warzywnego;
– stworzenie Rady Przedsiębiorców przy Urzędzie Miasta oraz grup producenckich i nawiązanie współpracy z „Cechem”;
– obniżenie podatków dla przedsiębiorców inwestujących;
– obniżenie podatków dla rodzinnych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
– nawiązywanie współpracy z firma kosmetyczną – utworzenie filii rozlewni perfum, oraz produkcji kremów na bazie ziół;
– zbudowanie bazy do prowadzenia handlu z Ukrainą;
– utworzenie podstrefy ekonomicznej;
– nawiązanie współpracy z zakładami przetwórstwa owocowo-warzywnego;
– utworzenie giełdy towarowej owocowo-warzywnej;
– promowanie gospodarstw agroturystycznych i produktów regionalnych.

 

IV. W dziedzinie inwestycje i infrastruktura proponujemy:

– dostosowanie do praktycznego użytku remontowanego Placu Rynek;
– pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną;
– budowę chłodni i przetwórni owocowo-warzywnej;
– budowę pływali krytej i małego zalewu kąpieliska;
– uzbrojenie terenu pod nowe inwestycje;
– remont dróg i chodników osiedlowych;
– przebudowę starych linii elektrycznych;
– rewitalizacja unikalnej zabudowy „Sutki”;
– budowę placu zabaw dla dzieci i ścieżki edukacyjnej w parku;
– oświetlenie i zagospodarowanie terenu przy „Huczwostradzie”;
– poprawne zagospodarowanie w mieście i przy stadionie;
– budowa ścieżek rowerowych i biegowych z dodatkowym sprzętem do ćwiczeń lekkoatletycznym wypożyczalnie sprzętu sportowego;
– adaptacja terenu kolei wąskotorowej na plac zabaw „Miasteczko z ruchem drogowym”;
– nawiązanie współpracy z „Herbapolem” i utworzenie filii zakładów skupujących i przetwarzających zioła.


V. W dziedzinie zarządzania i współpracy wprowadzimy:

– pracownicy Urzędu Miasta i burmistrz mają służyć mieszkańcom w załatwianiu spraw urzędowych – „Przyjazny urząd”;
– organizację transparentnych konkursów na stanowiska pracy;
– czytelne zasady zatrudnienia;
– dbałość o estetykę i czystość przestrzeni publicznej(kosze na śmieci, częste sprzątanie miasta);
– wprowadzenie stałego punktu w obradach Rady Miasta – „pół godziny” dla mieszkańców;
– coroczne konsultacje obywatelskie przed uchwaleniem budżetu miasta;
– realizacja budżetu obywatelskiego jako działanie na rzecz społeczności lokalnej;
– cykliczne spotkania radnych z mieszkańcami w określonych terminach.


Gdy zagłosujesz na nas spowodujemy, że miasto Hrubieszów będzie przyjazne mieszkańcom.KWW Haliny Kowalczuk LHR Wspólna Przyszłość