Projekt dla 45 mieszkańców Hrubieszowa

1 października Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie rozpoczął realizację projektu, którego głównym celem jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 45 osób.

Reklamy

 

W dniu 01.10.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie rozpoczął realizację projektu pn. :”Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 45 osób, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Hrubieszowie, klientów MOPS, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym w okresie 01.10.2019r. – 31.10.2022r.

 

DLA KOGO?

Grupę docelową w okresie 3 lat będzie stanowiło 45 osób (15 osób rocznie) wykluczonych bądź  zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych ubóstwem w wieku powyżej 18 r.ż. z terenu Miasta Hrubieszowa będących klientami MOPS.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA

 • Diagnoza sytuacji społecznej i zawodowej uczestników oraz przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju
 • Praca socjalna z uczestnikami
 • Wsparcie psychologiczne i społeczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Aktywizacja zawodowa- zostaną zorganizowane kursy i szkolenia specjalistyczne takie jak np.  opiekun osób starszych, murarz, kosmetyczka, magazynier z obsługą wózka widłowego, obsługa koparek, montaż rusztowań, obsługa żurawi budowlanych, obsługa kas fiskalnych. Sfinansowane zostaną stypendia szkoleniowe, ubezpieczenie, wyżywienie a także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • Dla 12 osób zostanie zorganizowany staż po 3 miesiące na terenie Hrubieszowa oraz wypłacone stypendium stażowe w wysokości 1800 zł brutto.

 

W EFEKCIE:

 • 45 osób zwiększy swoją aktywność na gruncie społecznym i zawodowym
 • 45 osób podniesie samoświadomość i zwiększy znajomość swoich mocnych i słabych stron
 • 45 osób zwiększy motywację do podjęcia pracy
 • 24 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe
 • 12 osób podejmie zatrudnienie

 

Wartość Projektu : 813 961,24 zł.

Wkład Unii Europejskiej: 691 867, 05 zł.

Wkład własny: 122 094, 19 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu I gr. 15 osób rozpocznie się dn. 10 października 2019r.  i potrwa do 31 października 2019r. do godziny 15.00

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w  Biurze Projektu, siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie przy ulicy 3 Maja 15, Informacji udzieli zastępca kierownika MOPS Hrubieszów Justyna Krawczyk Koordynator Projektu pok. nr 13 oraz pracownicy socjalni MOPS Hrubieszów pok. nr  16 i 17. Tel 84 696 55 60 lub lub 84 697 27 98.

 

(MOPS)