Projekty Gminy Hrubieszów

Gmina Hrubieszów

Reklamy

W ramach jednego a projektów przewiduje się zagospodarowanie turystyczne dwóch działek gminnych w Gródku i Czumowie. W Gródku ma powstać punkt widokowy na Królewski Kąt z wieżą widokową, zadaszeniem, lunetami widokowymi oraz miejscami parkingowymi.

***

W ostatnim czasie Gmina Hrubieszów pozyskiwała środki pozabudżetowe (w tym unijne) na realizację projektów w następujący sposób:

1. Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug o dofinansowanie podprojektu pn.: „Nadbużańska przyroda – produkt transgranicznej turystyki ekologicznej – droga do rozwoju” w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podprojekt Gminy Hrubieszów został wybrany do dofinansowania w wysokości 85% całkowitych kosztów i otrzyma 12.399 euro (ok. 54,5 tys. zł). Dodatkowych ok. 10 tys. zł gmina ma wydać z własnego budżetu. Efektem końcowym realizacji tego projektu ma być wydanie ok. 2.500 egz. albumu poświęconego Gminie Hrubieszów ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa przyrodniczego. W wykorzystaniu zasobów przyrodniczych do celów turystycznych Gminę Hrubieszów mają wspierać jej partnerzy, w postaci: Miasta Włodzimierz Wołyński (Ukraina), Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych i Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD. Realizacja podprojektu ma rozpocząć się od początku kwietnia, a zakończyć się w sierpniu.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że na 43 wnioski, które zostały złożone w odpowiedzi na konkurs tylko jeden, złożony przez Gminę Hrubieszów w pierwszym etapie oceny formalnej został rekomendowany do dalszej oceny bez potrzeby wnoszenia poprawek lub jakichkolwiek uwag.

2. Gmina Hrubieszów złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego 6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu w 2010 roku, pn.: „Budowa małej infrastruktury zabezpieczającej Błonia Nadbużańskie na obszarze NATURA 2000”. W ramach tego projektu przewiduje się zagospodarowanie turystyczne dwóch działek gminnych w Gródku i Czumowie. W Gródku ma powstać punkt widokowy na Królewski Kąt z wieżą widokową, zadaszeniem, lunetami widokowymi oraz miejscami parkingowymi. Natomiast w Czumowie (na działce, na której odbywają się festyny z okazji Dnia Seniora) powstanie m.in. wiata wielofunkcyjna. Planowane rozwiązania mają na celu ograniczenie presji turystów na cenne zasoby przyrodnicze obszaru NATURA 2000, a jednocześnie umożliwienie turystom obserwowania atrakcji Gminy Hrubieszów. Obiekty mają zostać postawione w znacznej większości z materiałów naturalnych, odnawialnych (głównie drewno), dzięki temu ogranicza się negatywny wpływ na środowisko. Gmina stara się o dotację na 100% robót budowlanych, czyli 388.250 zł. Musi jednak za własne środki wykonać dokumentację techniczno-projektową (ok. 20 tys. zł). Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie, będzie realizowany w 2011 r.

3. Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 2.1 „Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym” Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, pn.: „Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych z punktami czerpalnymi w miejscowości Husynne, Moroczyn i Dziekanów”. Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 28 km. Do wodociągu mają zostać przyłączone 193 gospodarstwa. Całkowitą wartość projektu oszacowano na ok. 4,5 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie (90% kosztów kwalifikowanych) ma wynieść ponad 4 mln zł.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki