25 lipca 2024

Przebudowę drogi Hrubieszów – Granica Państwa wykona hrubieszowski PRDM

Powiat Hrubieszowski poinformował, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane przy przebudowie drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

Reklamy

Powiat Hrubieszowski poinformował, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3432 L Hrubieszów- Kryłów – Dołhobyczów- Granica Państwa ( etap II) najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

Umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą została zawarta w dniu 22 kwietnia 2014r.

Reklamy

Funkcję nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad przebudową drogi pełnić będzie Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Spółka z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa o długości 6 244 m oraz remont ok. 300 m drogi w miejscowości Uhrynów na Ukrainie, która zlokalizowana jest bezpośrednio przy przejściu granicznym w Dołhobyczowie. Zgodnie z umową przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie do dnia 31 sierpnia 2015r.

Reklamy

Koszt całkowity zadania szacowany jest na 4 087 323,61 EUR (ok. 17 166 000 zł).

Na realizację inwestycji pozyskano 3 678 591,24 EUR (ok. 15 450 000 zł) ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 90% kosztów projektu.

Powiat Hrubieszowski pełni rolę partnera wiodącego. Partnerem projektu ze strony samorządu ukraińskiego jest Sokalska Rada Rejonowa oraz Chorobriwska Wiejska Rada, natomiast po stronie polskiej Gmina Mircze oraz Gmina Dołhobyczów.


Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu.

 

Info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie