Przed nami LX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

6 października 2014 roku o godz. 10.00 odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

Reklamy

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LV, LVI, LVII, LVIII i LIX z sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 30 czerwca, 10 lipca, 6 sierpnia,27 sierpnia i 10 września 2014 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Informacja Burmistrza Miasta o zaciągniętych kredytach i pożyczkach krótkoterminowych oraz ich przeznaczenie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 11. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji komunalnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku biurowym przy ul. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 poprzez wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zaadaptowanie powierzchni z części nieruchomości wspólnej i jej sprzedaż na rzecz Inwestora w budynku położonym przy ul. Szewskiej 27, stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Hrubieszów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na ustanowienie służebności gruntowej.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

 

źródło: UM Hrubieszów

Reklamy