Przed nami VIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

30 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Początek obrad o godz. 10.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27  marca 2015 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 
  w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Hrubieszowie w Straży Miejskiej.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
 10.  Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania ( przygotowań do realizacji) zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na rok 2015.
 11. Informacja z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie za 2014 rok.
 12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały  Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków do miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok i miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
 13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
 14. 14.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wyrażenia zgody na zaadaptowanie powierzchni z części budynku nieruchomości  wspólnej i jej sprzedaż na rzecz Inwestora w budynku położonym przy ul.Partyzantów13aw Hrubieszowie,  stanowiącym w części własność Gminy Miejskiej Hrubieszów.
 15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady  Miejskiej  w Hrubieszowie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa wkładu niepieniężnego(aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie, stanowiącego nieruchomość gruntową zabudowaną.
 16. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Hrubieszowa na lata 2015 – 2020.
 17. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Miasta Hrubieszowa na lata2015 – 2017.
 18. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Hrubieszowa na lata 2015 – 2017.
 19. Wolne wnioski.
 20.  Zakończenie sesji.