Przed nami XXII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W czwartek 28 maja 2020 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali nr 10 HDK.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz sposobu jej rozliczania.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2034.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Lubelszczyzny.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym najemcą.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 22/15 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

16. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów.

17. Rozpatrzenie Informacji na temat realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za rok 2019.

18. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2019.

19. Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

20. Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

21. Rozpatrzenie Informacji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2019.

22. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie za rok 2019.

23. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie w I-IV kwartale 2019 roku.

24. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za 2019 rok.

25. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2019 rok.

26. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za 2019 rok.

27. Wolne wnioski.

28. Zamknięcie sesji.

 

(UM Hrubieszów)