Przed nami XXII sesja Rady Powiatu

30 czerwca 2020 roku odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Poczatek obrad o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, przy ul. Narutowicza 34.

 

Proponowany porządek obrad:

Reklamy

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu z dnia 16 czerwca 2020 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na rok 2020.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie za 2019 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie za 2019 r.

12. Debata nad raportem o stanie Powiatu Hrubieszowskiego.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z wykonania budżetu za 2019 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

16. Roczne sprawozdanie Kierowników Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego w 2019 r.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Starej Wsi stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Hrubieszowie.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Hrubieszowski do realizacji partnerskiego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku Centrum dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego – Laboratorium Historiae  Gothorum w Wiosce Gotów w Masłomęczu”.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Hrubieszowskiego ze Stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020r.

24.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Hrubieszowskiego.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą/ nie zasługującą na uwzględnienie.

29. Interpelacje i  zapytania radnych

30. Wnioski i oświadczenia radnych.

31. Zakończenie obrad.