Przedawnienie roszczeń

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 117) z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Przedawnieniu ulegają tylko roszczenia majątkowe, a nie inne prawa podmiotowe.

Reklamy

Roszczenie stanowi wypływające z prawa podmiotowego uprawnienie domagania się od innego podmiotu prawa określonego działania lub zaniechania.

Roszczeniem majątkowym, które nie ulega przedawnieniu jest np. szkoda wyrządzona jądrowa wyrządzona na osobie przewidziana w prawie atomowym lub żądanie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym nie ulega przedawnieniu.
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Uchylenie skutków przedawnienia może nastąpić w drodze zrzeczenia się przez dłużnika korzystania
z przedawnienia w sposób wyraźny lub dorozumiany.

Reklamy

W praktyce oznacza to, że ten komu przysługuje roszczenie majątkowe po upływie terminu przedawnienia przewidzianego dla konkretnego roszczenia nie może go skutecznie egzekwować. Zobowiązanie to staje się wówczas tzw. zobowiązaniem naturalnym. Dłużnik może spełnić świadczenie ale w wypadku powołania się przez niego na zarzut przedawnienia wierzyciel nie ma żadnych instrumentów prawnych by je skutecznie wyegzekwować.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Inne terminy związane z przedawnieniem roszczeń majątkowych przewidziane przez przepisy szczególne w stosunku do Kodeksu cywilnego znajdują się np. w ustawie o policji, ustawie o straży granicznej, prawie wodnym, prawie telekomunikacyjnym, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Biiuro Porad Prawnych
LEXIS

***
Przypominamy, że w dniach 23 – 27 lipca Biuro Porad Prawnych LEXIS organizuje promocję swoich usług. Wszyscy, którzy zgłaszając się do Biura powołają się na portal lubiehrubie.pl otrzymają 50 % zniżki na usługi Biura.

Adres Biura:
Hrubieszów, Pl. Wolności 15,
Czynne:
poniedziałek – piątek
godz. 15:30 – 18:00.