Przetarg UM

O G Ł O S Z E N I E
GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
ADMINISTROWANIE SZALETEM MIEJSKIM ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA BAZARZE PRZY UL. KOLEJOWEJ 3c W HRUBIESZOWIE

Reklamy

● Miejsce realizacji: ul. Kolejowa 3c Hrubieszów
● Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie: 01. 11. 2007r. zakończenie: 31.12.2009r.
● Kryteria oceny ofert Cena = 100 %
● Miejsce umieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Hrubieszowie www.bip.miasto.hrubieszow.pl SIWZ można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Miasta w Hrubieszowie- Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 084 6962380 w. 46.
● Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta
22-500 Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala „ 1
do dnia 15 października 2007 roku do godz. 10.00
● Termin związania ofertą 30 dni
● Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2007 roku o godz.10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie 22-500 Hrubieszów ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 Hrubieszów, dnia 26 września 2007 roku

Burmistrz Miasta
(-) Zbigniew Dolecki

Więcej >>