Przetargi na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW
o g ł a s z a

Reklamy

że dnia 4 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” godz. 10:00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Hrubieszowie obręb Podgórze przy projektowanej ul. Konwaliowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi oznaczonych numerami działek tj.:

nr 1715/1 o pow. 0,1063 ha cena wywoławcza – 57.059,40 zł (w tym Vat 10.289,40 zł)
Wadium wynosi 6.000,00 zł.

nr 1715/3 o pow. 0,0837 ha cena wywoławcza – 45.945,20 zł( w tym Vat 8.285,20 zł)
Wadium wynosi 5.000,00 zł

W/w wadia należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 31 marca 2008 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Przedmiotowe nieruchomości objęte księgą wieczysta Kw. Nr 40771 są wolne od obciążeń.

Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

Hrubieszów, dnia 18 lutego 2008 roku.

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
ZBIGNIEW DOLECKI