Przetargi Urzędu Miasta

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Reklamy

b>OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007r roku zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

więcej >>

O G L O S Z E N I E
GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW
REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA
ZBIGNIEWA DOLECKIEGO
zgodnie z Ustawa Prawo zamówien publicznych z dnia 29.01.2004r
/ z pózniejszymi zmianami /

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA BUDOWE 2 BUDYNKÓW SOCJALNYCH, MUROWANYCH W TECHNOLOGII YTONG, PARTEROWYCH, NIEPODPIWNICZONYCH,
Z PODDASZEM MIESZKALNYM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY
UL. GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE.

* Miejsce umieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Strona internetowa Urzedu Miasta Hrubieszowa: www.miasto.hrubieszow.pl
SIWZ mozna uzyskac bezplatnie w siedzibie Urzedu miasta w Hrubieszowie – Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Planowania ul. 3-go Maja 15a, tel 084 696 2380 w 55.

Do kontaktów z oferentami upowazniona jest Pani Anna Lecka i Pan Kazimierz Misiura.

* Przedmiot zamówienia:
Budowa 2 szt. powtarzalnych budynków socjalnych, murowanych w technologii YTONG, parterowych, niepodpiwniczonych, z poddaszem mieszkalnym,
o programie uzytkowym:
parter – 2 lokale M-2 i 1 lokal M-3, poddasze – 4 lokale M-2, o kubaturze 750 m3 kazdy , lacznie 14 lokali.
Budowa sieci wodociagowej o dlugosci 445 mb z 2 przylaczami do budynków.
Budowa sieci kanalizacyjnej o dlugosci 335 mb z 14 studzienkami, jedna przepompownia strefowa typu WAVIN TEGRA, kanalem tlocznym i 2 przylaczami do budynków.

więcej >>