Rekrutacja do służby w Policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE NOWEJ PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Reklamy

Planowane przyjęcia do służby 32 osób w dniu 02 kwietnia 2007 r., w dniach 23 lipca 2007r. oraz 19 listopada 2007 r. – limity przyjęć zostaną określone w późniejszym terminie
W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Lublinie
oraz
komendy powiatowe/miejskie Policji woj. lubelskiego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Reklamy

* obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

* niekarany, korzystający z pełni praw publicznych,

* posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny posiadać stały adres zameldowania na terenie województwa lubelskiego.
Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy).

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ w dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Północna 3, pokój nr 2, numer telefonu (0-81) 535-46-55 lub 535-46-53,

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

* podanie o przyjęcie do służby w Policji,

* wypełniony kwestionariusz osobowy,

* odręcznie napisany życiorys,

* dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

* zaświadczenie o niekaralności (informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie powiatowej/miejskiej Policji województwa lubelskiego.

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:
1.wykształcenie wyższe, o specjalności przydatnej do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia,psychologia, socjologia, politologia i informatyka)
2.potwierdzoną znajomość języka obcego w stopniu dobrym.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w Policji w dniu 02 kwietnia 2007 r. mogą składać dokumenty od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 12 lutego 2007 r.

O przyjęcie do służby w Policji mogą ubiegać się osoby, które przystępowały do procedury rekrutacyjnej w 2006 r. (kandydaci, którzy uzyskali negatywny wynik testu psychologicznego mogą ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia badania).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:
• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie www.kwp.lublin.pl,

* w „Informatorze dla kandydatów do służby w Policji” dostępnym w każdej jednostce Policji.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz.U. nr 12, poz.77).

Dokumenty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.