18 lipca 2024

Rodzina zastępcza – prawdziwy dom. Poszukiwani chętni do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Reklamy

 

Oczekujemy zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz właściwej opieki dla minimum dwojga dzieci. Oferujemy pomoc i wsparcie specjalistyczne, szkolenia oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i  wynagrodzenie.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

Reklamy

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

Reklamy

3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

4) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

5) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

6) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez uprawnionego psychologa;

7) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie,

ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 37 77 wew. 38.